Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 17-18 (1967-68), 1997


Περιεχόμενα

 

  • Σφυρόερας Βασίλειος Β., Έγγραφα της νήσου Σίφνου (1785-1820) εκ της Συλλογής Γεωργίου Σ. Μαριδάκη, σ. 5-44
  • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Επιστολαί Ελλήνων προς τον πάπαν Γρηγόριον ΙΓ΄ (1572-1585) και τον καρδινάλιον Σιρλέτον (†1585). (Εκ του ελληνικού βατικανού κώδικος 2124), σ. 45-113, πίν. Ι-ΧVΙ
  • Βρανούσης Λέανδρος, Συνοπτικόν σημείωμα περί των πεπραγμένων του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού κατά το έτος 1967, σ. 115-117
  • Βρανούσης Λέανδρος, Συνοπτικόν σημείωμα περί των πεπραγμένων του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού κατά το έτος 1968, σ. 117-118