Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 19-20 (1969-70), 1997


Περιεχόμενα

 

  • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδεών. Αναλυτική αναγραφή, σ. 5-115
  • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Αναλυτική αναγραφή των δημοσιευμάτων του Μ. Ι. Γεδεών. Προσθήκες, Συμπληρώσεις και Διορθώσεις, σ. 117-121
  • Γεδεών Μανουήλ Ι., Επί τον μόδιον, σ. 123-138
  • Βρανούσης Λέανδρος, Συνοπτικόν σημείωμα περί των πεπραγμένων του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού κατά το έτος 1969, σ. 139-141
  • Βρανούσης Λέανδρος, Συνοπτικόν σημείωμα περί των πεπραγμένων του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού κατά το έτος 1970, σ. 141-145
  • Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου, τόμοι 1-19/20 (1939-1969/1970). Περιεχόμενα, σ. 147-159