Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ερευνητικού Προσωπικού


                                                                                                                                                                                                                            Α.Π. 125050

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

 Θέμα: Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 157 και επόμενα και του άρθρου 162, παραγρ. 3 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

β) τις διατάξεις του άρθρου 171, παραγρ. γ΄ του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. 94/Α΄),

γ) την υπ’ αριθ. 100844/Β1/11.8.2008 κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 1605/Β΄/11.8.2008) και

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε

            Ορίζομε τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, για τη διετία 2017-2018, ως ακολούθως:

            Τακτικά μέλη

 1. Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος

 2. Μιχαήλ Σταθόπουλος, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

 3. Παύλος Καλαμπόκας, ερευνητής Α΄ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίαςτης Ακαδημίας Αθηνών

 4. Ηλίας Αρναούτογλου, ερευνητής Α΄ βαθμίδας του ΚέντρουΕρεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, αιρετός εκπρόσωπος των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών

 5. Λυδία Παπαρρήγα -Αρτεμιάδη, ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, αιρετή εκπρόσωπος των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών

  Αναπληρωματικό μέλος του δευτέρου τακτικού μέλους ορίζεται ο κ. Απόστολος Γεωργιάδης, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

  Αναπληρωματικό μέλος του τρίτου τακτικού μέλους ορίζεται η κ. Μαρία Σπηλιωτοπούλου, ερευνήτρια Α΄ βαθμίδας του Κέντρου  Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών.

  Αναπληρωματικό μέλος του τέταρτου τακτικού μέλους ορίζεται ο κ. Σπυρίδων Βασιλάκος, ερευνητής Α΄ βαθμίδας του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών.         

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου, προεδρεύει το δεύτερο τακτικό μέλος και στο Συμβούλιο συμμετέχει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο κ. Παύλος Γιαμάς,  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών, με αναπληρώτριά του την κ. Μαρία Γαλάνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης.

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, ερευνητής Γ΄ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας με αναπληρωτή του τον κ. Απόστολο Σταβέλα  ερευνητή Γ΄ βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

   Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει στις 31.12.2018.

 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ