Δημήτριος Ζ. Σοφιανός - Γεώργιος Γαλάβαρης, Τα εικονογραφημένα χειρόγραφα των μονών των Μετεώρων, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα 2007, 4ο, σελ. 373, 375


Στον Α΄ τόμο περιγράφονται 93 εικονογραφημένα χειρόγραφα (42 από τη Μονή Μεταμορφώσεως, 32 από τη Μονή Βαρλαάμ, 9 από τη Μονή Αγίου Στεφάνου και 10 από τη Μονή Αγίας Τριάδος), που χρονολογούνται μεταξύ του 9ου και 18ου αιώνα, και παρουσιάζεται η διακόσμηση και η τεχνοτροπία τους. Προηγείται εισαγωγή που αναφέρεται συνοπτικά στην ιστορία των μετεωρικών μονών και στα χειρόγραφα που σώζονται σ᾽ αυτές. Στον Β΄ τόμο δημοσιεύονται φωτογραφίες από τα εικονογραφημένα χειρόγραφα.