Ανέκδοτα στιχουργήματα του θρησκευτικού θεάτρου του ΙΖ΄ αιώνα, έργα των Ορθοδόξων Χίων κληρικών Μιχ. Βεστάρχη, Γρηγ. Κονταράτου, Γαβρ. Προσοψά. Έκδοση κριτική με Εισαγωγή, Σχόλια και Ευρετήρια Μ. Ι. Μανούσακα και Β. Πούχνερ, Αθήνα 2000, 8ο, σελ. 414+πίν.


Εκδίδονται πέντε έμμετρα θρησκευτικά δράματα του 17ου αιώνα από τη Χίο: α) "Ο Πρόλογος της Υπεραγίας Θεοτόκου", β) "Στίχοι πολιτικοί ... εις την Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού", γ) "Στίχοι πολιτικοί ... εις τον Ελεάζαρον και τους επτά παίδας τους Μακκαβαίους και της μητρός αυτών μετά της Θυσίας του Αβραάμ και ετέρων", δ) "Στίχοι πολιτικοί ... εις τους τρεις παίδας παρά Ναβουχοδονόσωρ βασιλέως..." και ε) "Δράμα περί του γεννηθέντος τυφλού με μίαν ιστορίαν του Δαρείου Βασιλέως". Τα τρία πρώτα είναι γραμμένα από τον Μιχαήλ Βεστάρχη, το τέταρτο από τον Γρηγόριο Κονταρά και το πέμπτο από τον Γαβριήλ Προσοψά. Τα εκδιδόμενα έργα είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα και σε διαλογική μορφή. Η έκδοση των κειμένων είναι κριτική και συνοδεύεται από αναλυτική Εισαγωγή, όπου εξετάζονται τα έργα και οι ποιητές τους, οι πηγές, η γλώσσα και η στιχουργία των έργων, τα οποία και αξιολογούνται από δραματουργική, θεατρική και λογοτεχνική άποψη.