Μανουήλ Χρυσολωρά, Λόγος προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο. Εισαγωγή και έκδοση Χ. Γ. Πατρινέλη και Δ. Ζ. Σοφιανού, Αθήνα 2001, 8ο, σελ. 134+πίν. Α΄-ΙΣΤ΄


Εκδίδεται ένα άγνωστο έργο του βυζαντινού λογίου Μανουήλ Χρυσολωρά (περ. 1350-1415). Πρόκειται για έναν επιστολιμαίο Λόγο, που απευθύνεται στον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο. Ο Λόγος συντάχθηκε στην Ιταλία, με αφορμή τον Επιτάφιο Λόγο που είχε γράψει ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ για τον αδελφό του Θεόδωρο Παλαιολόγο, δεσπότη του Μορέως. Πρόκειται για ένα εκτενές φιλολογικό κείμενο, στο οποίο ο Χρυσολωράς σχολιάζει με εγκώμια τον Επιτάφιο Λόγο του αυτοκράτορα για τον αδελφό του, ενώ στο τέλος αναφέρεται και σε κρίσιμα προβλήματα της εποχής, όπως οι εξωτερικοί κίνδυνοι που απειλούν την αυτοκρατορία. Η έκδοση συνοδεύεται από εισαγωγή, όπου προσδιορίζεται με βάση εσωτερικές μαρτυρίες ο χρόνος συγγραφής του Λόγου στο έτος 1414, και εξετάζεται από παλαιογραφική άποψη το χειρόγραφο που διασώζει τον Λόγο.