Library Department


Supervisory Committee: Vassilios Ch. Petrakos (President), Michael Tiverios, Christos S. Zerefos, Miltiades B. Hatzopoulos,  Vasilis Rapanos

Deputy Head: Eirini Tsouri
Tel.: +30 210 3664 790, e-mail: etsouri@academyofathens.gr

Acquisition Department
Deputy Head: Afrodite Samara
Tel.:+ 30 210.3664768, e-mail: afsamara@academyofathens.gr

Catalogues & Borrowing Department:
Deputy Head: Eleni Mastrogeorgiou
Tel.:+30 210 3664795, e-mail:mastroge@academyofathens.gr
     Polyxeni Tselekou, Tel: +30 210 3664725, e-mail: xtselekou@academyofathens.gr
     Assimina Zanni (in extraction)

 

 

 

 

28 Panepistimiou str., 106 79 Athens
fax: +30 210 3643 067
e-mail: library@academyofathens.gr