Ανακοινώσεις

E.g., 24/09/2017
E.g., 24/09/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την από 11.5.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Περί ψυχής κατά Πλάτωνα και Αριστοτέλη» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. 200/844) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την κάλυψη με μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ της Ακαδημίας Αθηνών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την κάλυψη με μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ της Ακαδημίας Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 11.5.2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη μηχανικής και ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών σκυροδέματος» (κωδ. 200/877)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 11.5.2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη μηχανικής και ηλεκτρομηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών σκυροδέματος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 11-5-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κλεάνθους Αποσπάσματα. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/878) )

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου προμήθειας ελληνικών & ξενόγλωσσων μονογραφιών (βιβλίων) & εντύπων περιοδικών εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2017

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου Προμήθειας Ελληνικών & ξενόγλωσσων Μονογραφιών (Βιβλίων) & εντύπων Περιοδικών Εκδόσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών έτους 2017, με σφραγισμένες προσφορές.

Εκλογή του ομότιμου καθηγητή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών κ. Γεωργίου Δάσιου ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην προκηρυχθείσα έδρα στον κλάδο των Μαθηματικών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση»

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε στην Ολομέλεια της 15ης Ιουνίου 2017 τον κ. Γεώργιο Δάσιο, ομότιμο καθηγητή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως αντεπιστέλλον μέλος της στην προκηρυχθείσα έδρα στον κλάδο των Μαθηματικών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση» στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

Ακολουθεί συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του νέου Ακαδημαϊκού.

Εκλογή του καθηγητή Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων κ. Hazim J. Safi ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της «Ιατρικής»

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε στην Ολομέλεια της 15ης Ιουνίου 2017 τον κ. Hazim J. Safi, καθηγητή Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων στο Πανεπιστήμιο του Τέξας ως αντεπιστέλλον μέλος της στον κλάδο της «Ιατρικής» στην Τάξη των Θετικών

Ακολουθεί συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του νέου Ακαδημαϊκού.

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών αποφασίζει και προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών με έμμισθη εντολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2909/2001.

                                                                                                             Τεύχος Προκήρυξης

 

 

2.979η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, ώρα 11.00

Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της ακαδημαϊκού κυρίας Κικής Δημουλά  «Άνω Τελεία»  από τον ακαδημαϊκό κ. Βασίλειο Χ. Πετράκο

Εκλογή του καθηγητή οικονομικών κ. Γιάννη Ιωαννίδη ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο των «Οικονομικών Επιστημών»

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε στην Ολομέλεια της 8ης Ιουνίου 2017 τον κ. Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή Οικονομικών, ως αντεπιστέλλον μέλος της από Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού στον κλάδο των «Οικονομικών Επιστημών» στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

2.978η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, ώρα 11.00

Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους της  Τάξεως των Θετικών Επιστημών Louis Hegedus.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ κ. ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ

Η Ακαδημία Αθηνών εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την εγκληματική ενέργεια εναντίον του Προέδρου της κ. Λουκά Παπαδήμου, που πρόσφερε πολλά στην επιστήμη και στη χώρα.  Το γεγονός αποτελεί μέρος της μεγάλης δοκιμασίας που υφίσταται ο ελληνικός λαός και πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους ενωμένους.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο "Επιστήμη και Τεχνολογία της Ενέργειας" στην Τάξη των Θετικών Επιστημών

 Με απόφαση της Ολομελείας της  11ης Μαΐου 2017, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας    προκηρύσσομε   την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία της Ενέργειας», στην Τάξη των Θετικών Επιστημών και ....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10 Ιουλίου 2017 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την κάλυψη με μετάταξη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ

Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος σε βοηθητικό προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), που υπηρετούν στον Δημόσιο Τομέα.

Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη είναι οι ακόλουθες:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

 

2.977η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, ώρα 11.00

Επιστημονικές παρουσιάσεις:

α) "Η Κύπρος στην ελληνική ιστορία" από τον ακαδημαϊκό κ. Ν. Κονομή
β) "Λεξιδίων αποσαφηνίσεις" από τον ακαδημαϊκό κ. Στ. Ήμελλο

 

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της Ζωγραφικής, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών

 Με απόφαση της Ολομελείας της  4ης Μαΐου 2017, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 όπως αυτό αντικατεστάθη με το Π.Δ.191/2004 (Φ.Ε.Κ. υπ’  αριθμ. 168/10.9.2004, τ. Α΄) του Οργανισμού και 28, 29 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ακαδημίας  προκηρύσσομε  την πλήρωση μιας (1) έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της Ζωγραφικής, στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, και .......

                               ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26 Ιουνίου 2017

2.975η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, ώρα 11.00

 1.  Αναγγελία της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κυρώθηκε η εκλογή του κ. Χαράλαμπου Μουτσόπουλου και του κ. Μανόλη Κορρέ. 

 2. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας στον κλάδο της Ζωγραφικής στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

3. Παρουσίαση με τίτλο "Εικόνες χωρίς λέξεις"  από τον ακαδημαϊκό κ. Γιάννη Παρμακέλη. 

 

Υποδοχή του Ξένου Εταίρου κ. Richard Janko, Τρίτη 16 Μαΐου 2017, ώρα 20:00

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί η  υποδοχή  του Ξένου Εταίρου κ. Richard Janko, καθηγητού Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν (Ann Arbor).
Το νέο μέλος θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Ακαδημίας κ. Λουκάς Παπαδήμος και, στη συνέχεια, ο Ακαδημαϊκός κ. Αντώνιος Ρεγκάκος θα παρουσιάσει την προσωπικότητα και το έργο του.
Θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Richard Janko με θέμα: «Αρχαία βιβλία, καινούργιες τεχνολογίες. Οι πάπυροι του Δερβενίου και του Ηρακλείου Ιταλίας».

Επισυνάπτεται σύντομα βιογραφικό σημείωμα του τιμώμενου Ακαδημαϊκού

Ομιλία του κ. Αλέξη Αλεξανδρή, πρέσβη επί τιμή, με θέμα «Από τη συρρίκνωση στη νέα πραγματικότητα (1922-2017): ο επανακαθορισμός της θέσης της ελληνορθόδοξης μειονότητας της Κωνσταντινούπολης», Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, ώρα 19:00

      Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών ομιλία του κ. Αλέξη Αλεξανδρή, Πρέσβη επί τιμή, με θέμα «Από τη συρρίκνωση στη νέα πραγματικότητα (1922-2017): ο επανακαθορισμός της θέσης της ελληνορθόδοξης μειονότητας της Κωνσταντινούπολης». Η εκδήλωση οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Εκλογή του καθηγητού Δημοσίου Δικαίου και μέλους της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Institut de France κ. Yves Gaudemet ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε στην Ολομέλεια της 4ης Μαΐου 2017 τον κ. Yves Gaudemet, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και μέλος της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Institut de France, ως ξένο εταίρο της στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αναθεωρημένη έκδοση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κανόνων Ηθικής στην Επιστημονική Έρευνα (European Code of Conduct for Research Integrity)

Η ALLEA (All European Academies), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ακαδημιών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, δημοσίευσε στις 27.3.2017  την αναθεωρημένη έκδοση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κανόνων Ηθικής στην επιστημονική έρευνα που χρησιμεύει στην Ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα σαν πλαίσιο αναφοράς για αυτορρύθμιση σε όλους τους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς κλάδους

Επισυνάπτεται ο Κώδικας

Τα διαστημόπλοια Voyager 1, Voyager 2 και Cassini αποκαλύπτουν τη δομή και το σχήμα της Ηλιόσφαιρας

Η Ακαδημία Αθηνών, συμμετέχει ενεργά στην έρευνα των ορίων του ηλιακού μας συστήματος μέσω των ερευνητών του Γραφείου Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας και του Ακαδημαϊκού Καθηγητή Σταμάτιου Μ. Κριμιζή, επικεφαλής του Γραφείου και των πειραμάτων LECP στα Voyager 1 και 2, αλλά και του πειράματος ΜIMI στο Cassini (έως το έτος 2015).

 

2.973η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, ώρα 11.00

Επιστημονική ανακοίνωση: «Η πληθυσμική γενετική και η θεωρία περί δήθεν αφανισμού των Ελλήνων της     Πελοποννήσου κατά τον Μεσαίωνα»,

   από τον ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη  ( 20΄) 

Διάλεξη Jon Hesk (Πέμπτη, 27/4) - Σεμινάριο ΚΕΕΛΓ Ακαδημίας Αθηνών

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του μηνιαίου σεμιναρίου του, σας προσκαλεί στη διάλεξη:

Jon Hesk (Senior Lecturer in Greek & Classical Studies, University of St Andrews):

The Interrogation of Heuristics and Biases in Greek Drama