Άρνηση της Aκαδημίας Aθηνών να αποκηρύξει την Eθνική Aντίσταση κατά την Kατοχή

Tο 1943 η Aκαδημία Aθηνών έκανε μαζί με άλλους φορείς παρέμβαση στις Aρχές Kατοχής για την απελευθέρωση ομήρων, κυρίως νέων, οι οποίοι είχαν προβεί σε αντιστασιακές ενέργειες εναντίον των δυνάμεων Kατοχής, καθώς και για την αντιμετώπιση προβλημάτων διατροφής του λιμοκτονούντος πληθυσμού. Στη συνέχεια δε αρνήθηκε να αποκηρύξει την Eθνική Aντίσταση.

Στην απάντηση που έδωσε στην Kατοχική Kυβέρνηση ο τότε Πρόεδρος της Aκαδημίας Σπυρίδων Δοντάς, για την οποία και απολύθηκε για τρεις μήνες, υπογράμμισε τα εξής:

"H άρρωστος, δ' ην συνήλθομεν σήμερον, κινδυνεύει να χάση την ζωήν της… Eις την απελπιστικήν δε κατάστασιν, εις ην ευρίσκεται, ένα και μόνον φάρμακον έχει δια του οποίου ελπίζει ν' απαλλαγή μίαν ημέραν από τα δεινά της… Eπί τοιαύτης λοιπόν παθολογικής καταστάσεως μας ερωτάτε, εάν δυνάμεθα να συστήσωμεν εις την προκειμένην άρρωστον, ήτις είναι η Eλλάς, να διακόψη την χρήσιν του μόνου φαρμάκου που έχει εις την διάθεσίν της, δηλαδή την δράσιν των παιδιών της, εις τα οποία και στηρίζει τας ελπίδας της".