Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο "Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων εποχικής πρόγνωσης για την εκτίμηση ατμοσφαιρικών δεικτών στον τομέα του τουρισμού"

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 326/8-9-21 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-E-SHAPE» (κωδικός έργου 200/919) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE"

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 02-08-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE» (κωδ. 200/976) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ερευνητή και Διευθύνοντα το ΚΕΕΛΓ, κ. Αθανάσιο Στεφανή, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συλλογή θαλάσσιων κυματισμών και ρευμάτων, τσουνάμι και μετεωρολογικών παραμέτρων στον Ενετικό Λιμένα»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 02-08-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Συλλογή θαλάσσιων κυματισμών και ρευμάτων, τσουνάμι και μετεωρολογικών παραμέτρων στον Ενετικό Λιμένα» (κωδικός έργου 200/968) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Συνολάκη, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "SWATNET”, Κωδ. 200/963

 

Συγκεκριμένα ζητείται ένα (1) άτομο για να απασχοληθεί ως Οικονομικός και Διοικητικός Διαχειριστής σε επίπεδο δικαιούχου του ανωτέρω ερευνητικού έργου. Διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου είναι τέσσερα έτη (1/3/2021-28/2/2025).

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher) για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: “SWATNET – Space Weather Awareness Training Network” (Grant Agreement 955620) II

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher) για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: “SWATNET – Space Weather Awareness Training Network” (Grant Agreement 955620) I

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ερευνητικού Συνεργάτη Αρχικού Σταδίου (Early Stage Researcher)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Το νομικό καθεστώς των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου» (κωδ. 200/958)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Το νομικό καθεστώς των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου» (κωδ. 200/958) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ.  Εμμανουήλ Ρούκουνα, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE  419/30-06-2021.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο «Το νομικό καθεστώς των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο «Ανάπτυξη αλγορίθμων για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης και των επιπτώσεων τους στην ατμόσφαιρα και το περιβάλλον»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Ανάπτυξη αλγορίθμων για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης και των επιπτώσεων τους στην ατμόσφαιρα και το περιβάλλον».

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο «Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων και μεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπησης»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων και μεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπησης».

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιηθείς ισχύει, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό «για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών» με σφραγισμένες προσφορές.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: "ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ STARDUST CHALLENGE"

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ STARDUST CHALLENGE ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ STARDUST-R

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη συμβάσεως στο πλαίσιο του έργου: «Πρόταση για την βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων και των κληροδοτημάτων της Ακαδημίας Αθηνών » (κωδ. 200/965)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Mελέτη των προσκομμάτων που θέτει η υφιστάμενη Νομοθεσία στην αξιοποίηση και διαχείριση κοινοφελών περιουσιών και των ακινήτων τους με σκοπό την υποβολή προτάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την τροποποίηση της νομοθεσίας  

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για το αντικείμενο: "Σύγκριση λιθογραφιών με φωτογραφίες επίγειες ή δορυφορικά σχετικά με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο παρελθόν και σήμερα" (200/899)

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Σύγκριση λιθογραφιών με φωτογραφίες επίγειες ή δορυφορικά σχετικά με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο παρελθόν και σήμερα.

Τίτλος Έργου: «Εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (κωδ. 200/965)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 18-3-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Πρόταση για την βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων και των κληροδοτημάτων της Ακαδημίας Αθηνών» (κωδ. 200/965) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021.