Προκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της έκδοσης ενός λευκώματος με τίτλο: «Υδροκλιματικά, Βιοκλιματικά και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου ...» (κωδικός έργου 200/899)

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση ενός λευκώματος με τίτλο: «Υδροκλιματικά, Βιοκλιματικά και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου: από το [Παρελθόν στο Μέλλον» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (κωδικός έργου 200/899).

 

Ανάκληση Προκήρυξης Διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στα Κλιματικά Μοντέλα για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

 

Με την υπ’ αριθμ. 24/23.2.2022 Απόφαση της Συγκλήτου ανακλήθηκε η από 9.2.2022 και με αριθμ. πρωτ. 467 Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Κλιματικών Μοντέλων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Κατόπιν της ανωτέρω ανακλήσεως, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ματαιώνεται και η Ακαδημία Αθηνών δεν θα δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους υποτρόφους.

 

Πρόσκληση για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Ακαδημία Αθηνών, για δώδεκα (12) μήνες, να υποβάλουν την αίτηση του Παραρτήματος, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηv ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR (200/898) με αντικείμενο "Εκτίμηση των μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές με έμφαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτίμηση των μεταβολών στη στάθμη της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές με έμφαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος