Τάξεις


 

Η Ακαδημία συγκροτείται από τρεις Τάξεις. Κάθε τάξη έχει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα Πρακτικά.

Οι τάξεις καλλιεργούν όλες τις εκδηλώσεις του πνεύματος, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες και τις επιστήμες. Η Πρώτη Τάξη περιλαμβάνει τις Θετικές Επιστήμες, δηλαδή τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, την ιατρική, την αστρονομία. Η Δεύτερη, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, ασχολείται με την πεζογραφία, την ποίηση, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες, τη φιλολογία, την αρχαιολογία, την ιστορία. Η Τρίτη τάξη, των Ηθικών και Πολιτικών επιστημών, περιλαμβάνει τη θεολογία, τη φιλοσοφία, τη νομική, τις πολιτικές επιστήμες και τις οικονομικές επιστήμες.

Τα μέλη της Ακαδημίας είναι τακτικά, επίτιμα, πρόσεδρα, ξένοι εταίροι και αντεπιστέλλοντα. Ο αριθμός των τακτικών μελών μπορεί συνολικώς να ανέρχεται σε 65, εκ των οποίων 25 ανήκουν στην Πρώτη Τάξη, 25 στην Δεύτερη και 15 στην Τρίτη. Τα πρόσεδρα μέλη μπορεί να είναι μέχρι 40, οι ξένοι εταίροι επίσης μέχρι 40 και τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να είναι έως 250. Η εκλογή των τακτικών μελών γίνεται κατόπιν δημόσιας προκηρύξεως. Κατά τον Οργανισμό της Ακαδημίας "τακτικά μέλη εκλέγονται Έλληνες διακρινόμενοι εις τας επιστήμας ή τα γράμματα ή τας καλάς τέχνας δια σπουδαίων έργων". Τα έργα των υποψηφίων κρίνονται και αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή ακαδημαϊκών, η οικεία Τάξη αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, αν θα διαβιβάσει τις υποψηφιότητες στην Ολομέλεια της Ακαδημίας για τελική κρίση και εκλογή.

Ακολουθεί συζήτηση επί της εισηγήσεως σε μυστική συνεδρία της Ολομέλειας των Ακαδημαϊκών. Μετά μία εβδομάδα γίνεται η ψηφοφορία για την εκλογή χωρίς συζήτηση. Για την εκλογή απαιτείται να λάβει ο υποψήφιος την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των ενεργών Ακαδημαϊκών. Στους ενεργούς δεν υπολογίζονται εκείνοι πού βρίσκονται εκτός Αττικής για σπουδαίο λόγο, εφ' όσον έχουν δηλώσει την απουσία τους προ της συνεδρίας της εκλογής.