Κανονισμός


Η Ακαδημία ιδρύθηκε με την από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτική απόφαση της κυβερνήσεως Θεοδώρου Πάγκαλου "Περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών". Η Συντακτική αύτη απόφαση κυρώθηκε με τον νόμο 4398/1929 "Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 Συντακτικής Αποφάσεως περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών" (ΦΕΚ 308 τ. Α' 1929), της Κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η μέχρι του 1976 νομοθεσία περί Ακαδημίας, των Κέντρων κλπ. βρίσκεται συγκεντρωμένη στον τόμο "Συλλογή νομοθεσίας της Ακαδημίας Αθηνών", Εν Αθήναις 1976.

Ιδρυτικός Νόμος