Επιτροπή Ερευνών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ακαδημίας Αθηνών Με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1771/88 επεξετάθησαν οι διατάξεις του Π.Δ. 432/81, που αναφέρεται στη σύσταση ειδικών λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ, και στην Ακαδημία Αθηνών. Η Επιτροπή Ερευνών αναλαμβάνει την αξιοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι πόροι του οποίου προέρχονται από διάφορες πηγές, για τη διευκόλυνση της ερευνητικής δραστηριότητας της Ακαδημίας Αθηνών. Σε εφαρμογή του Ν. 1771/88 και του Π.Δ. 432/81 η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών κατά τη Συνεδρία της 10ης Μαΐου 1988 αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ερευνών και όρισε τα μέλη της.

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Ι) Καθορίζει τις διαδικασίες αξιολογήσεως, επιλογής, χρηματοδοτήσεως, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.
ΙΙ) Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από το Λογαριασμό.
ΙΙΙ) Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση στον Πρόεδρο και τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών, τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις.
ΙV) Aναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών ή σε τρίτους.
V) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει του ειδικότερους όρους αποδοχής και διαθέσεώς τους.
VI) Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων, αποφασίζει για τη σύναψη δανείων και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που θα υπογράφουν τα σχετικά δανειστικά συμβόλαια.

Επιτροπή Ερευνών

Πρόεδρος: Αντώνιος Κουνάδης

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σ. Ζερεφός

Μέλη: Χρήστος Σ. Ζερεφός, Μιχαήλ ΤιβέριοςΕμμανουήλ  Ρούκουνας 
Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα): Χαράλαμπος Ρούσσος, Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Νικόλαος Ανδρουλάκης

Προϊστάμενος Γραμματείας: Παύλος Γιαμάς,  Τηλ. 210 3664778
Οικονομικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Τσίρμπας Τηλ. 2103664704
Υπεύθυνος Διαγωνισμών: Γεώργιος Μαρίνος Τηλ. 2103664780

Γραμματειακή Υποστήριξη: Κατερίνα Κοτσίρα Τηλ. 2103664726
Εφαρμογή Λογιστικού Προγράμματος: Ειρήνη Μπίτα Τηλ. 210 3664743

Εκδόσεις

Ερευνητικά Προγράμματα

Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
Τηλ. 210-3664726 Fax. 210-3664727
Email: elke@academyofathens.gr