Επιστημονικό Συμβούλιο των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α)


 

To Επιστημονικό  Συμβούλιο των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α) ιδρύθηκε και  λειτουργεί ως συλλογικό διοικητικό όργανο της Ακαδημίας Αθηνών με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 εδ. ζ' του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 258/8.12.2014), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 69 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4.8.17) και ισχύει από 4.8.2017, του άρθρου 17 παρ. 7α του Ν. 4310/2014, όπως έχει συμπληρωθεί με την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 4485/2017 και ισχύει από 4.8.2017, καθώς και  στην από 31/10/2017 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (απόσπασμα αρ. 3). Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α. έχει διετή θητεία και απαρτίζεται από επτά (7) Ερευνητές οι οποίοι υπηρετούν σε Ερευνητικά Κέντρα υπαγόμενα στην εποπτεία της Α’, Β’ και Γ’ Τάξεως της Ακαδημίας Αθηνών, κατέχουν βαθμίδα Διευθυντή Ερευνών (Α' Βαθμίδα) ή Κύριου Ερευνητή (Β’ Βαθμίδα) και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών. Έργο του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α. αποτελεί ο ορισμός κατόπιν κληρώσεως των εξωτερικών και εσωτερικών κριτών που μετέχουν κατά νόμον στις επταμελείς Επιτροπές Κρίσεως και στις τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές για την πλήρωση/προαγωγική κρίση ή εξέλιξη των Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών.

Σύνθεση Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α. κατά τη διετία 2020-2021:

Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Πρόεδρος (Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα το  Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου)

Γεώργιος Καστής, Αντιπρόεδρος (Διευθυντής Ερευνών-Διευθύνων το Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών)

Μέλη:

Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη (Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας),

Ευάγγελος Καραμανές (Διευθυντής Ερευνών-Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας)

Μαρία Σπηλιωτοπούλου (Διευθύντρια Ερευνών, Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού)

Κωνσταντίνος Γοντικάκης (Κύριος Ερευνητής, Κέντρον Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών)

Άλκηστις Βερέβη (Κύρια Ερευνήτρια,  Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας)