Γραφείο Πειραματικής Φυσικής


Ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό:

(1) Τη μελέτη των βασικών αντιδράσεων χαμηλής ενέργειας ηλεκτρονίων με μόρια περιβαλλοντικού και βιολογικού ενδιαφέροντος και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας πάνω στις αλληλεπιδράσεις ύλης και ενέργειας (κυρίως ηλεκτρονίων, ιόντων και φωτονίων με άτομα και μόρια) στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών, πλάσματος και ενέργειας. Στις περιοχές αυτές το Γραφείο διαδραματίζει και σημαντικό συμβουλευτικό, καταλυτικό και συντονιστικό ρόλο διεθνώς.

(2) Την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας της ενέργειας στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με φορείς εντός και εκτός της Ελλάδος, συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα, συνέδρια και οργανώσεις, συνεργάζεται στενά με Πανεπιστήμια και ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδος, και από κοινού οργανώσει συνέδρια για την εις βάθος συζήτηση των ενεργειακών αναγκών και ενεργειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα.

(3) Την εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στη σχέση της επιστήμης και τεχνολογίας με την κοινωνία, κυρίως των επιπτώσεων της επιστήμης και τεχνολογίας επί των ανθρώπινων αξιών. Στην περιοχή αυτή το Γραφείο συνεργάζεται διεθνώς, συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και οργανώνει διεθνή Συμπόσια σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς Ακαδημιών.

Επόπτης:
Λουκάς Γ. Χριστοφόρου
Ε-mail: christophorou@bioacademy.gr , christlg@otenet.gr, Τηλ. 210 6597 119, 210 9636 825

Συνεργάτες (άμισθοι):
Πάνος Παπαγιαννακόπουλος, Τηλ. 2810 393 631
Αριστοτέλης Ζάρας 

Γραμματεία:
Κατερίνα Παναγιωτακοπούλου
Ε-mail: katerina.panagiotakopoulou@gmail.com, Τηλ. 210 6597 667

 
Ερευνητικά προγράμματα - Αντιπροσωπευτικά έργα

Loucas G. Christophorou: "The Universality of Science: Limits and Needs"

Loucas G. Christophorou: "Scientists and Society: Needs and Responsibilities"

Λουκάς Γ. Χριστοφόρου: "Στα όρια της επιστήμης: Επιστημονικά ερωτήματα χωρίς επιστημονικές απαντήσεις"

"Solar Power- Concentrating Solar Power"

 

Διεύθυνση:
Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα
Τηλ. 210 6597 667
Fax: 210 6597 825