Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία


Το Κέντρο  Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία (Κ.Ε.Ε.Δ.Υ.) προτάθηκε με απόφαση της Ολομέλειας στην 3123η συνεδρία της 6ης Οκτωβρίου 2022, μετά από την εκλογή της καθηγήτριας Αντωνίας Τριχοπούλου ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα «Ιατρικές Επιστήμες: Επιδημιολογία - Δημόσια Υγεία».

Το Κέντρο συστήθηκε το 2023, 3326 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 55/10.03.2023, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της υγείας και της πρόληψης ασθενειών.

Ο σκοπός του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιείται με:

α) Τη διεξαγωγή και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης με αντικείμενο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών.

β) Την αποτύπωση δεδομένων για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της καταγραφής κοινωνικοοικονομικών στοιχείων, ιστορικού υγείας και της εκτίμησης βιοχημικών, γενετικών, ανθρωπομετρικών, διατροφικών και περιβαλλοντικών δεικτών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού.

γ) Τη διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών και την εκπόνηση επιδημιολογικών και συναφών μελετών.

δ) Τη συμβολή στην καταγραφή των ιδιαίτερων γενετικών χαρακτηριστικών σε αντιπροσωπευτικό πληθυσμό της Ελλάδας και τη συσχέτισή του με χαρακτηριστικά υγείας και νόσησης.

ε) Τη συμβολή της ανάπτυξης της ιατρικής ακριβείας με τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα γενετικά δεδομένα.

στ) Την αξιοποίηση βάσεων δεδομένων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Ερευνητικά προγράμματα:

  • Ανάλυση δεδομένων και διαχρονική παρακολούθηση κοορτής ΥΔΡΙΑ
  • Πίνακες Συνθέσεως Ελληνικών Τροφίμων
  • Επίδραση των παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής (μεσογειακή διατροφή, άσκηση) στην επιβίωση και την ανοσολογική απάντηση ασθενών με χρόνια νοσήματα

 

Διεύθυνση:

Αλεξανδρουπόλεως 23,  Αθήνα 115 27

Ε-mail: health@academyofathens.gr

Τηλ: +30 2107770697