Αρχές


Η Ακαδημία διοικείται σύμφωνα με τον Οργανισμό της (Ν 4398/1929 ΦΕΚ 308 τ. Α' 1929), όπως αυτός τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες νομοθετικές διατάξεις. Το Προεδρείο της Ακαδημίας αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα επί των Πρακτικών και τον Γραμματέα επί των Δημοσιευμάτων. Πρόεδρος της Ακαδημίας γίνεται αυτοδικαίως ο Αντιπρόεδρος του προηγούμενου έτους. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας κατά την πρώτη συνεδρία της Ολομελείας του Δεκεμβρίου κάθε έτους με μυστική ψηφοφορία. Ο Γενικός Γραμματεύς και οι δύο Γραμματείς εκλέγονται ανά πενταετία τον τελευταίο μήνα πριν από τη λήξη της θητείας τους από τα τακτικά μέλη.
Η θητεία του Προέδρου είναι ετήσια, ενώ του Γενικού Γραμματέως και των δύο Γραμματέων πενταετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματεύς, οι δύο Γραμματείς και οι τρεις Πρόεδροι των Τάξεων συγκροτούν τη Σύγκλητο, η οποία έχει αρμοδιότητα σε όλα τα διοικητικά και τα οικονομικά ζητήματα της Ακαδημίας. Οι συνεδριάσεις της Συγκλήτου, στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, είναι μυστικές.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΕΠΙ  ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΜΠΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

1.Τάξη των Θετικών Επιστημών 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Χριστοφόρου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Συνολάκης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Χρήστος Ζερεφός
 
2.Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
ΠΡΟΕΔΡΟΣΘεόδωρος Παπαγγελής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άγγελος Δεληβορριάς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Αντώνιος Ρεγκάκος
 
3.Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμμανουήλ Ρούκουνας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Ράπανος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα
 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η Σύγκλητος αποτελείται από το Προεδρείο της Ακαδημίας, τον Πρόεδρο του προηγουμένου έτους και τους Πρόεδρους των Τάξεων.