Δημοπρασίες

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ.1 ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΘ. 97- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ-ΝΟΥΑΡΟΥ

Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό  της, προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (γραφείο) που βρίσκεται στην πόλη της Αθήνας (στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ.1 και Αιόλου αριθ.97) και αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, της  διαθέτιδος  Ευθυμίας (Μιμίκας) χήρας Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου, το γένος Χαρίλαου Τσέκου, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή και τους ειδικότερους όρους, όπως αυτοί καθορίσθηκαν με την από 19-01-2017 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών και την υπ’αριθμ. 5311/2015 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών: