Συνεδρίες

2.981η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, ώρα 11.00

Επιστημονική ανακοίνωση των κ.κ. Σταύρου Παπαμαρινόπουλου και συνεργατών με θέμα "Αστρονομικές χρονολογήσεις του τέλους του Τρωικού Πολέμου και της επιστροφής του Οδυσσέα", από τον  ακαδημαϊκό κ. Αντώνιο Κουνάδη.

2.980η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, ώρα 11.30

1. Αναγγελία του θανάτου του Sir Peter Hall.

2. Αναγγελία της δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία κυρώθηκε η εκλογή των ακολούθων νέων μελών της Ακαδημίας: