Εκδόσεις υπό την Αιγίδα της Διεθνούς Ενώσεως Κλασικής Αρχαιολογίας και της Διεθνούς Ενώσεως Ακαδημιών


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (A.I.A.C.)
  τιμή (€)
Griechenland, Band III, Faszikel 1: M. Lagogianni-Georgakarakos, Die Grabdenkmâler mit Porlrâts aus Makedonien. Akademie von Athen 1998 55.00
Griechenland, Band VI, Faszikel 1: M. Lagogianni-Georgakarakos, Die römischen Porträts Kretas: I. Bezirk Herakleion. Akademie von Athen 2002

60.00

Grèce, volume I, fascicule 1: G. Dontas, Les portraits attiques au Musée de l΄Acropole. Académie d'Athènes 2004

60.00

Greece, volume I, fascicule 2: St. Katakis, Athens, National Archaeological Museum Ι. Attic Sarcophagi with Garlands, Erotes and Dionysiac Themes. Academy of Athens 2018

60.00

Griechenland, Band III, Faszikel 2: P. Papageorgiou, Die Grabaltäre Pierias in der Kaiserzeit, Akademie von Athen 2019

50.00

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
  τιμή (€)
Σειρά: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM
1. Grèce fasc. 3, Athènes - Musée National fasc. 3: Denise Callipolitis - Feytmans, Les coupes attiques à figures noires du VIe siècle. Académie d'Athènes 1986 48.50
2. Greece fasc. 4, Athens - National Museum fasc. 4: Maria Pipili, Attic Black-Figure Skyphoi. Academy of Athens 1993 48.50
3. Greece fasc. 5, Thessaloniki - Archaeological Museum fasc. 1, υπό Κ. Σισμανίδη, Academy of Athens 1998 45.00
4. Greece fasc. 6, Thebes, Archaeological Museum, by Victoria Sabetai. Academy of Athens 2001 48.50
5. Greece fasc. 7, Athens - Marathon Museum, υπό Πάνου Βαλαβάνη, Ακαδημία Αθηνών 2001 48.50
6. Greece fasc. 8, Athens- National Museum fasc. 5: Nota Kourou, Attic and Atticizing Amphorae of the Protogeometric and Geometric Periods. Academy of Athens 2002

80.00

7. Greece fasc. 9, Athens - Benaki Museum fasc. 1: V. Sabetai, Red Figure Pottery. Academy of Athens 2006

60.00

8. Greece fasc. 10: Rhodes - Archaeological Museum fasc. 1: A. A. Lemos, Attic Black Figure. Academy of Athens 2007

80.00

9. Greece fasc. 11: Athens - Museum of Cycladic Art fasc. 1, by K. Kathariou. Academy of Athens 2009

80.00

10. Greece fasc.12, Athens- National Museum fasc. 6: Eleftheria Serbeti, Attic black figure and six's technique lekythoi. Academy of Athens 2012

80.00

11. Greece fasc. 13: Thessaloniki, Aristotle University, Cast Museum (υπό Β. Σαριπανίδη). Academy of Athens 2012 60.00
12. Greece fasc.14: Athens- National Archaelogical Museum fasc. 7: Olga Tzachou Alexandri, Attic Black- and Red-Figure Hydriai. Academy of Athens 2018 70.00
13. Greece fasc.15: Athens- National Archaeological Museum fasc. 8: Ε. Vivliodetis, Attic Black- and Red- figure Pyxides (6th-5th c. BC). Academy of Athens 2019 60.00
Σειρά: SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM
1. Grèce fasc.3, Musée Numismatique d' Athènes: Collection A. Christomanos (première partie: Italie- Eubée), par Mando Oeconomidès, Académie d' Athènes 2004 45.00
2.Greece fasc. 4, Numismatic Museum, Athens: The P.Z. Saroglos Collection (Use-loan by the club of the Officers of the Armed Forces) (Volume I: Macedonia), by S. Psoma & I. Touratsoglou. Academy of Athens 2005

45.00

3. Greece fasc. 5, Numismatic Museum, Athens: The A.G. Soutzos Collection, by E. Tsourti - M.D. Trifiro. Academy of Athens 2007

55.00

4. Greece fasc. 6, The Alpha Bank Numismatic Collection: From Thessaly to Euboea, by D. Tsangari. Academy of Athens 2011

45.00

5. Sylloge Nummorum Graecorum Greece 7 – The K.I.K.P.E. Numismatic Collection, vol. 1 (υπό Β. Πέννα και Γ. Στόγια )  60.00
Σειρά: TABULA IMPERII ROMANI
1. D' apres la carte internationale du monde au 1: 1.000.000, Κ 35, Istambul Κ 35, I: Philippi, υπό Α. Αβραμέα με συνεργασία Π. Καραναστάση, Academie d' Athenes 1993 20.00

2. Tabula Imperii Romani J 35 – Smyrna I : Aegean Islands (υπό Π. Καρβώνη και Μ. Μικεδάκη, με τη συνεργασία Γ. Ζάχου), Academy of Athens 2012

70.00

3. Tabula Imperii Romani J 34 – Athens: Epirus (υπό Β. Αντωνιάδη), Academy of Athens 2016 25.00

4. Tabula Imperii Romani J 34 – Athens: Achaia Phthiotis-Malis-Aenis-Oitaia-Doris-Eurytania-East & West Locris-Phokis-Aitolia-Akarnania (υπό Γ. Ζάχου), Academy of Athens 2016

50.00

5. Tabula Imperii Romani J 34-Athens: Attica (υπό Π. Καρβώνη), Academy of Athens 2016

55.00
6. Tabula Imperii Romani J 34-Athens: Boeotia (υπό Μ. Μικεδάκη), Academy of Athens 2019 30.00

 

Σειρά: CORPUS PHILOSOPHOSUM MEDII AEVI. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
1. Θ. ΑΓΓΕΛΟΥ, Νικολάου Μεθώνης, Ανάπτυξις της Θεολογικής Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικού Φιλοσόφου, 1984, 286 σελ. (δεμ.) 30.00
2. V. LACKNΕR, Νικηφόρου Βλεμμύδου, Aπόδειξις ότι ούχ ώρισται του καθέκαστον η ζωή. Διαλεγόμενος η περί του όρου ζωής, 1985, 220 σελ. (δεμ.) 30.00
3. Β. TAMBRUN-KRASKER, Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος, Περί αρετών, 1987, 219 σελ. (δεμ.) 30.00
4. L. G. WESTERINK και άλλοι, Γεωργίου Παχυμέρους Υπόμνημα εις τον Παρμενίδην Πλάτωνος, 1989, 150 σελ. (δεμ.) 30.00
5. Δ. Ζ. ΝΙΚΗΤΑΣ, Boethius, De topicis differentiis και οι μεταφράσεις των Μ. Oλοβώλου και Πρ. Κυδώνη, 1990, 424 σελ. (δεμ.) 30.00
6. IL. PONTIKOS, Ανωνύμου Φιλοσοφικά Σύμμεικτα, A Miscellany in the Tradition of Michael Psellos (Cod. Baroccianus gr. 131), 1992, 228 σελ. (δεμ.) 30.00
7. B. TAMBURN - KRASKER, Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος. Μαγικά λόγια των από Ζωροάστρου μάγων. Εξήγησις εις τα αυτά λόγια, 1995, 264 σελ.. (δεμ.) 30.00
8. Κ. P. CARELOS, Βαρλαάμ του Καλαβρού, Λογιστική, 1996, 370 σελ., (δεμ.) 30.00
9. Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Βοηθίου, Βίβλος Περί παραμυθίας της φιλοσοφίας, ην μετήνεγκεν εις την ελλάδα διάλεκτον Μάξιμος ο Πλανούδης, 1999. 340 σελ. (δεμ.) 30.00
10. Ι. Δ. ΠΟΛΕΜΗΣ, Θεοφάνους Νικαίας, Απόδειξις ότι εδύνατο εξ αϊδίου γεγενήσθαι τα όντα  και ανατροπή ταύτης. 2000, 260 σελ. (δεμ.) 30.00
11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ, Μετάφραση του Ψευδοαυγουστινείου Soliloquia (τι αν είποι ψυχή μόνη προς μόνον τον Θεόν), Εισαγωγή, κείμενο, ευρετήρια, Άννα Κόλτσιου- Νικήτα. Αθήναι 2005

30.00

 

Σειρά: CORPUS PHILOSΟPHORUM MEDII AEVI. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
1. M. SΗΑRE, Αρέθα Καισαρείας, Σχόλια εις την Πορφυρίου Εισαγωγήν και τας Αριστοτέλους Κατηγορίας, 1994, 310 σελ. (δεμ.) 30.00
2. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia, Buch 10, Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles, editio princeps. Einleitung- Text- Indices von Eleni Pappa, Αθήναι 2002

30.00

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ. Φιλοσοφία. Βιβλίον ενδέκατον. Ηθικά ήτοι τα Νικομάχεια. Προλεγόμενα- Κείμενο- Ευρετήρια. Υπό Κωνσταντίνου Οικονομάκου, Αθήναι 2005

30.00

4/1. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia, Buch 6, Kommentar zu De partibus animalium des Aristoteles. Editio princeps. Einleitung, Text, Indices von Eleni Pappa, Αθήναι 2008

30.00

4/2. GEORGIOS PACHYMERES, Scholien und Glossen zu De partibus animalium des Aristoteles (cod. Vaticanus gr. 261). Editio princeps. Einleitung, Text, Indices von Eleni Pappa, Αθήναι 2009

30.00

5. MICHAEL PSELLOS, Kommentar zur Physik des Aristoteles. Editio princeps. Einleitung, Text, Indices von L. G. Benakis, Αθήναι 2008

50.00

6. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia, Book 5, Commentary in Aristotle's Meteorologica. Ι. Τελέλης, Αθήναι 2012

35.51

7. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia, Book 3, In Aristotelis De Caelo. Commentary. Ι. Τελέλης, Αθήναι 2016

35.50