Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας


Ιδρύθηκε το 1978 (Νόμος 801) από τον Ακαδημαϊκό Γρηγόριο Κασιμάτη με σκοπό:

1. Τη συστηματική και εις βάθος έρευνα της ελληνικής κοινωνίας διαχρονικώς, β) την εν γένει κοινωνική έρευνα για την προαγωγή και ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών, γ) τη συνεργασία με ξένες Ακαδημίες και συγγενή ιδρύματα επί θεμάτων Κοινωνικών Επιστημών και επί δημοσιευμάτων διεθνούς ενδιαφέροντος. 
2. Οι σκοποί του Κέντρου πραγματοποιούνται: α) δια της διενεργείας ερευνών υπό των συντακτών του Κέντρου Ερευνών επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος εις τον τομέα της Ελληνικής Κοινωνίας και δια της δημοσιεύσεως των πορισμάτων των ερευνών αυτών, β) δια της συγγραφής υπό των συντακτών του Κέντρου μελετών περί της Ελληνικής Κοινωνίας και της δημοσιεύσεως αυτών γ) δια της συναγωγής βιβλιογραφίας και της δημιουργίας Αρχείου δεδομένων, στο οποίο συγκεντρούνται στοιχεία και πληροφορίες επί θεμάτων της Ελληνικής Κοινωνίας. 

Ιστορία και Δραστηριότητες του Κέντρου.

Η Βιβλιοθήκη του Κέντρου περιλαμβάνει περίπου 5.500 τόμους.

ΔιεύθυνσηΑναγνωστοπούλου 14, 106 73 Αθήνα
Tηλ.: 2103664614
E-mailkeek@academyofathens.gr