ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ


Η Ακαδημία Αθηνών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές και  μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται. 

Στις αρχές κάθε έτους, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών οι σχετικές προκηρύξεις, στις οποίες προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι σπουδών, ο αριθμός, το ποσό, η διάρκεια, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συστατική πράξη κάθε κληροδοτήματος και τη σχετική νομοθεσία.

Οι υποτροφίες κατά κανόνα χορηγούνται βάσει γραπτού διαγωνισμού, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις χορήγησης άνευ διαγωνισμού, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι που δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους (με εξαίρεση ορισμένα κληροδοτήματα που θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας) και είναι κάτοχοι του τίτλου σπουδών που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» ή και σε ορισμένες περιπτώσεις με «άριστα», σύμφωνα πάντα με τη βούληση του διαθέτη. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών (Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ. 210 3664781 και 210 3664736)

Κληροδοτήματα, των οποίων τα εισοδήματα διατίθενται, σύμφωνα με τη συστατική πράξη, για τη χορήγηση υποτροφιών.

 • Κληροδότημα Πέτρου Αγγελετοπούλου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή το εσωτερικό στους κλάδους: α) Ελληνορωμαϊκό Δίκαιο, β) Ελληνικό Αστικό Δίκαιο ή Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Κληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Επιμόρφωση στο εξωτερικό ή το εσωτερικό πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών και άλλων επιστημόνων κατά την κρίση της Ακαδημίας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Προϋπόθεση: Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι καταγόμενοι από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος με προτίμηση πάντοτε μεταξύ των επιτυχόντων, των καταγόμενων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο και Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Kληροδότημα Ανδρέα Ανδρεάδη
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής (σύμφωνα με την Προκήρυξη), με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδοσία Πραξιτέλους Αργυροπούλου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Εκπόνηση διατριβής σε πρωτότυπο θέμα και απόκτηση διδακτορικού τίτλου στους τομείς Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων ή και στους τομείς Εκμετάλλευσης του Υδραυλικού Πλούτου της Χώρας , Άρδευσης, Παραγωγής Ενέργειας και Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε ανώτατη πολυτεχνική σχολή του εξωτερικού (Η.Π.Α., Αγγλίας, Γαλλίας ή Γερμανίας) ή του εσωτερικού.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και άλλων ομοίων ανωτάτων σχολών της χώρας ή της αλλοδαπής, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Προϋποθέσεις: α) Ηλικία μέχρι 30 ετών.
  β) Για τους άνδρες υποψηφίους εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Κληροδότημα Φίλωνος Βασιλείου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Μαθηματικών Σχολών όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας , με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
   
 • Κληροδότημα Ιωάννου Βόζου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη στις Καλές Τέχνες (Aρχιτεκτονική, Zωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Θεατρολογία, κλπ).
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής της ημεδαπής, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την Ακαδημία.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Δωρεά-Κληροδότημα Παναγιώτη Γραμματικάκη
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά, τη Χημεία, τη Φυσική, τη Βιολογία, τη Γενική Πολιτευματολογία, τη Γενική Φιλοσοφία, την Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως του Βυζαντίου, την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα και την Παγκόσμια Ιστορία της εξελίξεως της ανθρωπότητας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Δωρεά Ιωάννη Zάρρα (Ίδρυμα Τύρναβος)
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Δωρεά Στέλιου και Έλλης Iωάννου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές στο επίπεδο Μ.Sc., σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων του εξωτερικού, στους κλάδους: α) Μεταλλειολογία και β) Εξαγωγική Μεταλλουργία.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή άλλου συναφούς τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
 • Κληροδότημα Ιπποκράτη Καραβία
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στη Θεολογία, Φιλοσοφία, Νομική, Πολιτικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής (σύμφωνα με την Προκήρυξη), με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Αικατερίνης Κοκκίνου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Συνέχιση σπουδών αποφοίτων Γυμνασίου ή Λυκείου.
  Προσόντα υποψηφίων: Απολυτήριο με βαθμό "Άριστα".
  Προϋποθέσεις: α) Καταγωγή από το Βόλο.
  β) Αποφοίτηση από τα σχετικά σχολεία του Βόλου.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Κληροδότημα Ευάγγελου Κονδύλη
  Σκοπός υποτροφίας: Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στη Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία ή άλλο κλάδο των Φυσικών Επιστημών.
  Προσόντα υποψηφίων: Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Προϋποθέσεις: α) Καταγωγή από την Ήπειρο ή μόνιμη κατοικία στην Ήπειρο (περιλαμβανομένης πρωτίστως και της Β. Ηπείρου).
  β) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στην οικεία Σχολή.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Σπουδές στο Παρίσι στις Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική ή Διακοσμητική).
  Προσόντα υποψηφίων: Αποδεδειγμένη κλίση στις ανωτέρω τέχνες.
  Προϋποθέσεις: α) Ηλικία 16-22 ετών.
  β) Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι καταγόμενοι από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων προς επιλογή των καταγόμενων από την Ήπειρο.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης ανά έτος και το πολύ μέχρι έξι ετών συνολικά.
   
 • Κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Σπουδές στη Γαλλία ή την Ιταλία στη Ζωγραφική ή την Γλυπτική.
  Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι.
  Διάρκεια υποτροφίας: Τριετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Κληροδότημα Δημητρίου Λαμπαδαρίου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή το εξωτερικό στον κλάδο της Γεωδαισίας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πολυτεχνείου, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Κληροδότημα Αλεξάνδρου Λοβέρδου
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Harvard σε κλάδους οι οποίοι ορίζονται από την Ακαδημία.
  Προσόντα υποψηφίων:
  Πτυχίο της οικείας Σχολής, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Κληροδότημα Ευθυμίας Μερτσάρη
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακή ή μεταδιδακτορική ειδίκευση στο εξωτερικό στις Φυσικές Επιστήμες .
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Φυσικών Επιστημών, με βαθμό "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Κληροδότημα Μάξιμου Μητσοπούλου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό στη Γεωλογία ή τη Βιολογία.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Γεωλογικού ή Βιολογικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
   
 • Κληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη - Βεκρή
  Σκοπός υποτροφίας
  : Σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, οι οποίες θα αποβλέπουν στην ανύψωση και εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής στάθμης της χώρας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Ελληνικού Πολυτεχνείου ή Ελληνικού Πανεπιστημίου θετικής κατεύθυνσης, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Ερασμίας Μυκονίου 
  Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο Οικογενειακό Δίκαιο ή την Κοινωνιολογία της Οικογένειας.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής (σύμφωνα με την Προκήρυξη), με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Λουκιανού Νικολαϊδη
  Σκοπός υποτροφίας
  : Προπτυχιακές σπουδές σε τμήμα Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.
  Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι.
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
   
 • Δωρεά Πάϊκου Νικολαϊδη
  α) Σκοπός επιχορήγησης ή χρηματοδότησης: Σπουδές στο εξωτερικό.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.
  Προϋπόθεση: Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι καταγόμενοι από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων προς επιλογή των καταγόμενων από το Νομό Αρκαδίας.
  β) Σκοπός υποτροφίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους κλάδους της Παπυρολογίας, Γλωσσολογίας και Επιγραφικής.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό "Άριστα".
  Διάρκεια υποτροφίας: Ετήσια.
   
 • Κληροδότημα Βασιλικής Νοταρά, χήρας Γερ. Νοταρά
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά, την Πυρηνική Φυσική ή την Χημεία (εκ περιτροπής).
  Προσόντα υποψηφίων: α) Πτυχίο της οικείας Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  β) Για τους άνδρες υποψηφίους εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
  Διάρκεια υποτροφίας: Τριετής.
   
 • Κληροδότημα Γεωργίου Παγκάλου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Προπτυχιακές σπουδές σε τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.
  Προσόντα υποψηφίων: Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι α) πρωτοετείς φοιτητές β) άποροι και γ) να κατάγονται από το χωριό Πρίνα της επαρχίας Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου (ιδιαίτερη πατρίδα του Γ. Παγκάλου). Σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων καταγομένων από το ανωτέρω χωριό ή αποτυχίας τους στο διαγωνισμό, ο υπότροφος είναι δυνατόν να κατάγεται από την επαρχία Μιραμπέλλου ή σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων από την επαρχία αυτή ή αποτυχίας τους στο διαγωνισμό, από το νομό Λασιθίου ή , τέλος, σε περίπτωση ελλείψεως καταγομένων από το νομό αυτό ή αποτυχίας τους στο διαγωνισμό από όλη την λοιπή Ελλάδα.
  Διάρκεια υποτροφίας: Τετραετής.
   
 • Κληροδότημα Αριστείδη Πάλλα
  Σκοπός υποτροφίας
  : Μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης.
  Προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Φώτη Στεφάνου
  Σκοπός υποτροφίας: Σπουδές στη Γαλλία ή στις Η.Π.Α., σε σπουδαστές που θα επιλέγονται από την Ελλάδα και την Κύπρο, ηλικίας μεταξύ 18 και 21 ετών.
 • Δωρεά Δημητρίου Tσάμη
  Σκοπός υποτροφίας
  : Σπουδές στις Καλές Τέχνες.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.
 • Κληροδότημα Παναγιώτη Χατζηγάκη
  Σκοπός υποτροφίας: Σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στις Εικαστικές Τέχνες.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
 • Κληροδότημα Ελένης Ψημένου
  Σκοπός υποτροφίας
  : Ανώτερες σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
  Προϋπόθεση: α) Καταγωγή από: I) Πειραιά, II) Αμαλιάδα ή Πύργο Ηλείας, κατ' ίσο αριθμό υποτρόφων.
  β) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άποροι.
  Διάρκεια υποτροφίας: Διετής με δυνατότητα παράτασης.