Οικονομικά στοιχεία κληροδοτημάτων


2016

2017

2018

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί

2019

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί

2020

Εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί