Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως Ιδιωτικού Δικαίου για την ανάθεση έργου «Ψηφιοποίηση-επεξεργασία αναλογικού ηχητικού λαογραφικού υλικού»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 10 Οκτωβρίου 2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ψηφιοποίηση-επεξεργασία αναλογικού ηχητικού λαογραφικού υλικού» (200/912) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθύνοντα το ΚΕΕΛ, Ευάγγελο Καραμανέ, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση «Ψηφιοποιητή / τεκμηριωτή ήχου» με συγκεκριμένο αντικείμενο την ψηφιοποίηση / τεκμηρίωση ηχογραφημάτων κυρίως δημοτικών ασμάτων.

Αντικείμενο ενασχόλησης:
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 3.850,00 ευρώ μικτά. Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της συμβάσεως προσδιορίζεται η 1/1/2019 και η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται έως έξι (6) μήνες.Ημερομηνία: 
20/11/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις