Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ερευνητού Β΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών

 

Με την υπ’ αριθμ. 68661/Ζ2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ΑΔΑ:ΩΙΓΝ4653ΠΣ-647 (Φ.Ε.Κ. 833/τ.Γ΄/22-05-2019) προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ερευνητού Β΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Αρχαία Ελληνική Τραγωδία».

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το σχετικό έντυπο αιτήσεως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 30-10-2019Ημερομηνία: 
05/09/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις