Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου παραγωγής δύο βιβλίων ΚΕΙΕΔ

CPV22110000-4

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου παραγωγής

Α. Του Βιβλίου «Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης  της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου τόμος 50ος έτους 2020»,

Β. Του Βιβλίου «Παρἀρτημα, τὀμος 16ος (2020) του 50ου τόμου της Επετηρίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (2020) με τίτλο: Ιω. Χατζάκης, Ο Κώδικας 85 του «πούμπλικου νοταρίου» Νάξου Ιωάννη Μηνιάτη (1668-1676), Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οθωμανικής περιόδου, Τόμος Α΄

 

Η Ακαδημία Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου παραγωγής:

Α. Του Βιβλίου «Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου τόμος 50ος έτους 2020», Β. Του Βιβλίου «Παρἀρτημα, τὀμος 16ος (2020) του 50ου τόμου της Επετηρίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (2020) με τίτλο: Ιω. Χατζάκης, Ο Κώδικας 85 του «πούμπλικου νοταρίου» Νάξου Ιωάννη Μηνιάτη (1668-1676), Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οθωμανικής περιόδου, Τόμος Α΄», με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά Βιβλίο αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (14.500,00) πλέον Φ.Π.Α. 6% και ειδικότερα:

Α. Του Βιβλίου «Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου τόμος 50ος έτους 2020», έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00) πλέον ΦΠΑ 6%.

Β. Του Βιβλίου «Παρἀρτημα, τὀμος 16ος (2020) του 50ου τόμου της Επετηρίδας του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (2020) με τίτλο: Ιω. Χατζάκης, Ο Κώδικας 85 του «πούμπλικου νοταρίου» Νάξου Ιωάννη Μηνιάτη (1668-1676), Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οθωμανικής περιόδου, Τόμος Α΄», έως του ποσού των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00) πλέον ΦΠΑ 6%.

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.

Τόπος διενέργειας - ημερομηνία: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη από 17-8-2020 μέχρι 31-8-2020 & ώρα 12.00 στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 14, 10673 Αθήνα, υπόψιν κυρίας Λυδίας Παπαρρήγα (τηλ. 210-3664627).

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα σχετικά έντυπα.

 

 

 Ημερομηνία: 
17/08/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις