Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο την ανασκόπηση και αξιολόγηση δεικτών κ.α. στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Ανασκόπηση και αξιολόγηση υφιστάμενων δεικτών και μεθοδολογιών για την παρακολούθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, με στόχο την επιλογή των πλέον κατάλληλων δεικτών και μεθοδολογιών σε εθνικό επίπεδο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 21/8/2020 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006» (κωδικός έργου 200/898) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 4500 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Μαρτίου 2021 (6 μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:
Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά i) τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την αξιολόγηση δεικτών και μεθοδολογιών που έχουν προταθεί για την παρακολούθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση σε χώρες και περιοχές που έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά με την Ελλάδα και ii) την αποδελτίωση και αξιολόγηση των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) όσον αφορά τον τομέα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
2. Tριετής ερευνητική εμπειρία σε θέματα βιοποικιλότητας και οικολογίας

Επιθυμητά προσόντα
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4. Τριετής συμμετοχή σε συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ερευνητικά έργα
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
6. Συμμετοχή σε έργα LIFE

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως755.38 KB24/08/2020


Ημερομηνία: 
24/08/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις