Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση Συνεργάτη του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της Ακαδημίας Αθηνών

 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση Συνεργάτη του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της Ακαδημίας Αθηνών

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της Ακαδημίας Αθηνών ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 774/12-10-2020.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ανακοινώσεως.Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
19/11/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις