Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο: Μελέτη και συντονισμός της εκτίμησης της μεταβολής της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού σε σύγκριση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς & διαμόρφωση προτάσεων...

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

Μελέτη και συντονισμός της εκτίμησης της μεταβολής της ελκυστικότητας της Ελλάδας  ως τουριστικού προορισμού σε σύγκριση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς και διαμόρφωση προτάσεων προσαρμογής 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 19/11/ 2020 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Εθνικό δίκτυο Έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της» (κωδικός έργου 200/937) που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:  

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Όροι συνεργασίας

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 7.300 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1/1/2021 έως 15/10/2021 (9,5 μήνες).  

Αντικείμενο απασχόλησης:  

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στη μελέτη και τον συντονισμό της εκτίμησης της μεταβολής της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού σε σύγκριση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς και διαμόρφωση προτάσεων προσαρμογής. 

Απαραίτητα προσόντα

  1. Πτυχίο Φυσικής
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μετεωρολογία
  3. Διδακτορικό δίπλωμα στις Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες
  4. Υπερδεκαετής ερευνητική εμπειρία στη μελέτη των  μεταβολών κλιματικών παραμέτρων και των επιπτώσεών τους, ακραίων καιρικών φαινομένων, και ανάλυση βιομετεωρολογικών δεικτών για την ερμηνεία και κατανόηση της επίδρασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην υγεία και τον τουρισμό. 

Επιθυμητά προσόντα 

  1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
  2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  3. Γνώση H/Y και προγραμματισμού (SPSS, R, FORTRAN) 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο (που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλόλητά τους.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 

 

 Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως256.88 KB07/12/2020


Ημερομηνία: 
07/12/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις