Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο "Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων εποχικής πρόγνωσης για την εκτίμηση ατμοσφαιρικών δεικτών στον τομέα του τουρισμού"

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 326/8-9-21 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe-E-SHAPE» (κωδικός έργου 200/919) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του Συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/11/2021 έως 31/01/2022 (τρεις μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στην ανάπτυξη αριθμητικών ατμοσφαιρικών μοντέλων για την πρόγνωση εποχικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων σε τοπικό επίπεδο. Οι προγνώσεις θα αφορούν βιοκλιματικούς δείκτες που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  2. Μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Πολιτικές
  3. Εμπειρία στην ανάπτυξη βιοκλιματικών δεικτών για την αξιολόγηση της επίδρασης των ατμοσφαιρικών συνθηκών στην υγεία
  4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα

  1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα με έμφαση στην κλιματική αλλαγή
  2. Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την Επιτροπή Επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλόλητά τους.

 

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
14/09/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις