Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «2017ESA-ESCOLAR-2-RCAAM1» (Κωδικός Έργου 200/902)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ της  11/11/2021 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «2017ESA-ESCOLAR-2-RCAAM1» (Κωδικός Έργου 200/902), που χρηματοδοτείται από την ESA, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ερευνητή του  Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία (1) θέση  συνεργάτη με συγκεκριμένο  αντικείμενο:

Αντικείμενο ενασχόλησης:

  • Οικονομική διαχείριση, ταμειακή παρακολούθηση και υποστήριξη του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «2017ESA-ESCOLAR-2-RCAAM1»

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 18.000 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για οκτώ (8) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Βασικός Τίτλος Σπουδών  Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Λογιστική.
  • Τουλάχιστον 10ετής εμπειρία σε θέση αντίστοιχη του αντικειμένου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Εμπειρία στη χρήση λογιστικών προγραμμάτων για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος.
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητές γνώσεις:

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης έργων όπως:

  • Έκδοση μισθοδοσίας τακτικών και πρόσθετων αμοιβών-πληρωμή μέσω ΕΑΠ
  • Διαχείριση Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους Δημόσιου Φορέα (Κληροδοτήματα), ΕΣΠΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι και ΙΙ, ΠΔΕ, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (HORIZON 2020, MARIE CURIE, ESA, LIFE-IP)

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1 Δεκεμβρίου 2021. 

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier κατά το διάστημα από 11/11/2021 ημέρα Πέμπτη έως και 25/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην εξής διεύθυνση:

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Οδός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΨΗ κ. Γεωργίας Αγγελοπούλου

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
11/11/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις