Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με αντικείμενο: "Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων και μεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπησης"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των αιωρούμενων σωματιδίων ερημικής σκόνης με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων και μεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπησης».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 17-12-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Mineralogy of Dust Emissions and impacts on Environment and Health» (κωδικός έργου 200/964) που χρηματοδοτείται από τo Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Σταύρο Σολωμό, Ερευνητή Γ΄, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Υλοποίησης Έργων του ΕΛΙΔΕΚ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/02/2022 έως 01/07/2022 (6 μήνες).

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στη μελέτη της επίδρασης  των αιωρούμενων σωματιδίων της ερημικής σκόνης στην κλιματική αλλαγή με την ανάπτυξη μεθόδων υποκλιμάκωσης των κλιματικών προσομοιώσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Θετικών Επιστημών
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική Περιβάλλοντος – Μετεωρολογία

Επιθυμητά προσόντα

  1. Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας - Κλιματολογία
  2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων και εργασιών
  3. Δύο (2) συστατικές επιστολές
  4. Γνώσεις προγραμματισμού και λογισμικού επεξεργασίας ατμοσφαιρικών δεδομένων
  5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω προσόντα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
21/12/2021
Διεύθυνση: 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Δ. 432/81, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28, 10679, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3664780, 3664726
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις