Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με αντικείμενο στο πλαίσιο του προγράμματος «1821-2021: Λαϊκά δρώμενα, επανάσταση, επιτέλεση και μνήμη» (κωδ. 200/959) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 17-12-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «1821-2021: Λαϊκά δρώμενα, επανάσταση, επιτέλεση και μνήμη» (κωδ. 200/959) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονική υπεύθυνο την κύρια ερευνήτρια του ΚΕΕΛ Ζωή Ν. Μάργαρη, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Δύο (2) θέσεις «συλλογέων-ψηφιοποιητών-μεταγραφέων λαογραφικού υλικού», με συγκεκριμένο αντικείμενο την συλλογή, τεκμηρίωση, ταξινόμηση, ψηφιακή και τεχνική επεξεργασία (ψηφιοποιήσεις, μεταγραφές, μοντάζ κ.λπ.) πρωτογενούς και δευτερογενούς εθνογραφικού υλικού με αντικείμενο τα λαϊκά δρώμενα και την τεκμηρίωση, ταξινόμηση και ηλεκτρονική μεταγραφή παραδοσιακών χορών που εντοπίζονται σε αυτά με τη χρήση σημειογραφικού συστήματος Laban.

 

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 1.000€ ευρώ μικτά. Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της Συμβάσεως προσδιορίζεται η 01/03/2022 και η διάρκεια της Συμβάσεως ορίζεται στους δύο μήνες.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών από τον οποίο να αποδεικνύεται η γνώση ελληνικού παραδοσιακού χορού
  • Προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών από τον οποίο να αποδεικνύονται λαογραφικές ή/και ανθρωπολογικές γνώσεις
  • Γνώση σημειογραφικού συστήματος Laban
  • Γνώση τεκμηρίωσης, ταξινόμησης και ηλεκτρονικής μεταγραφής παραδοσιακών χορών

Επιθυμητά προσόντα

  • Επιστημονικά δημοσιεύματα
  • Εργασιακή εμπειρία στην τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση λαογραφικού-εθνογραφικού υλικού (κυρίως λαϊκών δρωμένων και χορών)
  • Εργασιακή εμπειρία στην κατάρτιση κινησιογραμμάτων με το σύστημα Laban
  • Εμπειρία στη συλλογή και τη διαχείριση πρωτογενούς και δευτερογενούς εθνογραφικού-λαογραφικού υλικού.

 

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου:  1η Μαρτίου 2022.  

Διάρκεια:  έως 2 μήνες.

 

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
28/12/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις