ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Ακαδημία Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

Πανεπιστημίου 28, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79, Τηλ. 210-3664793

Διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης:

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 128 Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 67299/ΓΔ8/15.6.2023 (ΦΕΚ Β 3876/2023).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (A.A.217137).

Τόπος υποβολής προσφορών:

Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Αντικείμενο της σύμβασης:

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με αντικείμενο την υποστήριξη τόσο της Ακαδημίας Αθηνών όσο και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη δημοπράτηση, κατά τον διαγωνισμό και καθ’ όλη τη διαδικασία έως την κατακύρωση και υπογραφή της Σύμβασης ΣΔΙΤ και λοιπών συμβάσεων για το έργο της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση Κτιρίων Πολλαπλών Χρήσεων μέσω ΣΔΙΤ».

Χρηματοδότηση της σύμβασης:

Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων της Ακαδημίας Αθηνών ΚΑΕ 0439

Διάρκεια της σύμβασης:

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες, η οποία σε κάθε περίπτωση θα λήξει δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης ΣΔΙΤ.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αναπροσαρμογή της αμοιβής.

Προϋπολογισμός δαπάνης:

45.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο κατακύρωσης:

Χαμηλότερη τιμή

Περιγραφή υπηρεσιών:

Όπως στην πρόσκληση

Ηλεκτρονική διεύθυνση

για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού (ηλεκτρονικά):

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

www.academyofathens.gr

(menu: Ανακοινώσεις/προκηρύξεις)

Διεύθυνση για τη λήψη πληροφοριών & αντιγράφων της πρόσκλησης:

Τμήμα Προμηθειών της Ακαδημίας Αθηνών,

Σόλωνος 84, 2ος όροφος, τηλ. 210-3664793

Ημερομηνία ανάρτησης

στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

 

23.8.2023

Ημερομηνία ανάρτησης

στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ

 

22.8.2023

Ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

22.8.2023

Καταληκτική ημερομηνία

& ώρα υποβολής προσφορών

15.9.2023 ώρα 14.00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής

αποσφράγισης των  προσφορών

21.9.2023 και ώρα 12.30 μ.μ.

Γλώσσα:

Ελληνική

Χρονικό διάστημα κατά το οποίο

ο υποψήφιος δεσμεύεται από τη προσφορά του:

Έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Εναλλακτικές προσφορές:

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτέςΗμερομηνία: 
23/08/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις