Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: «Ανάλυση δεδομένων ανθρακικού αποτυπώματος και αποτελεσμάτων ατμοσφαιρικού μοντέλου»

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την σύναψη μιας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο:   «Ανάλυση δεδομένων ανθρακικού αποτυπώματος και αποτελεσμάτων ατμοσφαιρικού μοντέλου».

 

Τίτλος Έργου: «Ψηφιακά πράσινη ναυτιλία μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος (NAVGREEN)» 

Κωδικός Έργου: 200/1007

Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός

Χρηματοδότηση Έργου: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας ΓΓΕΚ

 

Σχετικά με την υπ’αριθμ. ΕΕ855/30.11.2023  Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/1007 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών(Πράξη 378)  η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 888/7-12-2023

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
09/01/2024
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις