3.041η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας με τίτλο «Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών». 

2.  Επιστημονική ανακοίνωση

«Το όνομα των Νεοελλήνων»

από τον ακαδημαϊκό κ. Νικόλαο Κονομή (35’ )

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ

 

Ημερομηνία: 
09/05/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions