Αρχείο Αιμιλίου Ραγκαβή (ΑΡ/Αιμίλιος)


ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: - Επιστολές 1892-3
- Ενδεικτικό 1865
- Διαβατήριο 1870

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
φάκελος 2: - τετράδιο με κείμενα στη γαλλική, αγγλική και γερμανική γλώσσα, σελ. 62
- τετράδιο με κείμενα νεοελληνικής γραμματικής, σελ. 202
- τετράδιο με κείμενο και τίτλο Αναμνήσεις Έλληνος Αξιωματικού και του Πρώσο-γαλλικού πολέμου του 1870-1871, σελ. 80
- τετράδιο με περιεχόμενο ποιήματα (ποιητική ανθολογία), σελ. 66
- εφημ. Εφημερίς της 7/7/1874