ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ: Εισαγωγή, ελληνικό και λατινικό κείμενο, γλωσσάριο, Editio Princeps Μανόλη Παπαθωμόπουλου, Ισαβέλλας Τσάβαρη, Gianpaolo Rigotti


 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ ἃπερ ἐκ τῆς Λατίνων διαλέκτου

εἰς τὴν Ἑλλάδα μετήνεγκε ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ.

Εισαγωγή, ελληνικό και λατινικό κείμενο, γλωσσάριο, Editio Princeps

(Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 3)

 

Σύνοψη:

Η παρούσα δίτομη έκδοση αποτελεί την edition princeps του θεολογικού έργου Περί Τριάδος  του Μάξιμου Πλανούδη (λόγιου μοναχού, διδασκάλου και λατινιστή, 13ος αι.μ.Χ.). Πρόκειται για ελληνική μετάφραση του λατινικού έργου De Trinitate του Αυγουστίνου (φιλοσόφου και θεολόγου, 4ος αι. μ.Χ.), στο οποίο θίγονται  δογματικά ζητήματα σχετικά με την τριαδικότητα του Θεού. Στα Προλεγόμενα, τα οποία είναι γραμμένα στα ιταλικά, οι εκδότες πραγματεύονται, μεταξύ άλλων, τη ζωή, τη διδασκαλία, το μεταφραστικό έργο του Πλανούδη, καθώς και τη χειρόγραφη παράδοση του ελληνικού και του λατινικού κειμένου. Ακολουθεί μια γενική και μια ειδικότερη βιβλιογραφία για τον Πλανούδη, όπως επίσης και τα sigla των χειρογράφων. Στο τρίτο μέρος παρατίθεται σύνοψη με τα περιεχόμενα του κάθε βιβλίου και έπεται η κριτική έκδοση του ελληνικού και του λατινικού κειμένου, συνοδευόμενη από κριτικό υπόμνημα και υπόμνημα πηγών. Η παρούσα έκδοση συμπληρώνεται τόσο από γλωσσάριο, όσο και από πίνακες ευρετηρίων.

Τόμος 1: Βιβλία A΄ -Ζ’, Τόμος 2: Βιβλία H΄- ΙΕ’.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ,

                         ἃπερ ἐκ τῆς Λατίνων διαλέκτου εἰς τὴν Ἑλλάδα μετήνεγκε ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ:

                         Εισαγωγή, ελληνικό και λατινικό κείμενο, γλωσσάριο, Editio Princeps

Συγγραφείς:   Μανόλης Παπαθωμόπουλος, Ισαβέλλα Τσαβαρή, Gianpaolo Rigotti

Έκδοση:           Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   1995, σσ. clix + 463 (Τόμος Α’), σσ. 592 (Τόμος Β’)

ISBN:                960-7099-30-3 (τ. Α’), 960-7099-31-1 (τ. Β’)

ISSN:                1106-5931