Φλωράτος Εμμανουήλ


Φλωράτος Εμμανουήλ
Ακαδημαϊκός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μαθηματική Φυσική

Φλωρᾶτος Ἐµµανουὴλ (Ἀθήνα 1947, 2022). Εἶναι ἔγγαµος µὲ δύο τέκνα. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Μαθηµατικὸ Τµῆ­µα τοῦ ΕΚΠΑ τὸ 1969 καὶ πῆρε τὸ διδακτορικό του δίπλωµα στὴν µαθηµατικὴ φυσικὴ ἀπὸ τὴν Φυσικοµαθηµατικὴ Σχολὴ τοῦ ΕΚΠΑ τὸ 1973. Ὑπηρέτησε στὸ Πολεµικὸ Ναυ­τικὸ ἐπὶ 30 µῆνες (1973-1975). Ἀπὸ τὸ 1975 ἕως τὸ 1983 ἦταν ἐπιστηµονικὸς ἑταῖρος σὲ διακεκριµένα ἐρευνητικὰ κέν­τρα τοῦ ἐξωτερικοῦ (CERN, CNRS Marseille, Saclay Paris, École Normale Supérieure Paris, Institute of Theoretical Physics Bern University). Ἀπὸ τὸ 1983 ὡς τὸ 2000 διατέλεσε Καθηγητὴς A΄ βαθµίδος στὸ Φυσικὸ Τµῆµα τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Κρήτης, στὸ Ἡράκλειο. Ἀπὸ τὸ 2000 ὡς τὸ 2014 Καθηγητὴς Α΄ βαθµίδος στὸ Φυσικὸ Τµῆµα τοῦ ΕΚΠΑ καὶ ἀπὸ τὸ 2015 ὡς σήµερα εἶναι Ὁµότιµος Καθηγητὴς τοῦ ἰδίου Πανεπιστηµίου. Ἐκλεγµένος Πρόεδρος τοῦ Τµήµατος Φυσικῆς, Πανεπιστήµιο Κρήτης (1983-1985, 1985-1987, 1991-1993, 1993-1995). Μέλος τοῦ διοικητικοῦ συµβουλίου τοῦ Πανεπιστηµίου Κρήτης (1985-1987). Ἱδρυτικὸ µέλος τοῦ Πανεπιστηµιακοῦ Ἐρευνητικοῦ Ἰνστιτούτου Φυσικῆς (1991-1993), Ἡράκλειο. Μέλος σὲ ἐπιτροπὲς ἀξιολόγησης ἐρευνητικῶν ἔργων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ΝΑΤΟ, CERN καὶ διµερῶν ἐρευνητικῶν προγραµµάτων στὴν Γενικὴ Γραµµατεία Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας. Ἐθνικὸς Ἐκπρόσωπος στὸ NATO ASI (Advanced Studies Institute) panel (1993-1996). Ἐθνικὸς Ἐκπρόσωπος στὸ Δ.Σ. (Ἐθνικῶν Ἐκπροσώπων) τοῦ CERN (1994-2005), Προταθεὶς Ἀντιπρόεδρος Δ.Σ. CERN 2002. Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀτοµικῆς Ἐνέρ­γειας (1994-1996, 1996-1998). Ἀντιπρόεδρος κατὰ τὸ ἔτος 1997. Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Πυρηνικῆς Φυσικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Φυσικῶν Ἐπιστηµῶν «Δηµόκριτος» καὶ µέλος τοῦ Δ.Σ. (1995-2000, 2000-2003). Μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συµβουλίου Ἔρευνας τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης (1996-2000, 2016-2019). Διευθυντὴς καὶ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Φυσικῶν Ἐπιστηµῶν «Δηµόκριτος» (2003-2005).

Ἐρευνητικὰ ἐνδιαφέροντα: Θεωρητικὴ Φυσική, Μαθηµατικὴ Φυσική: (1) Ἰσχυρὲς Ἀλληλεπιδράσεις, (2) Μὴ-δια­ταρακτικὲς Μέθοδοι στὴν Θεωρία Πεδίου, (3) Χορδὲς-Μεµβράνες, Αὐτο-δυϊκότητα, Κβαντικὴ Βαρύτητα, (4) Μ-Θεωρία, Κβαντικὴ Μηχανικὴ καὶ Κβαντικοὶ Ὑπολογιστές, (5) Κβάν­τωση χαοτικῶν συστηµάτων, (6) Κβαντικὴ Πληροφορία, Μελανὲς Ὀπὲς καὶ AdS2/CFT1.

Δηµοσιεύσεις: Στὸ ἐρευνητικὸ ἔργο συνολικὰ ἐντάσσονται 183 πρωτότυπες ἐρευνητικὲς δηµοσιεύσεις (14.897 ἀναφορές), ἀπὸ τὶς ὁποίες 164 ἔχουν δηµοσιευθεῖ σὲ διεθνῆ ἐπιστηµονικὰ περιοδικὰ (14.818 ἀναφορὲς) καὶ οἱ ὑπόλοιπες σὲ πρακτικὰ συνεδρίων (δείκτης h=59).

Διακρίσεις: Chevalier de l’ordre national du Mérite, Γαλλικὴ Δηµοκρατία (2005), Ἀκαδηµαϊκὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἀκαδηµίας Ἐπιστήµων – EURASC (2003), Μετάλλιο Blaise Pascal στὴν Μαθηµατικὴ Φυσικὴ – EURASC 2004, Ἐκλεγµένο Μέλος τοῦ Προεδρείου – EURASC (2011-2014), Ἐκλεγµένο Μέλος τῆς Exe­cu­tive Committee – EURASC (2014-2018), Ἐκλεγµένο Μέλος τοῦ Προεδρείου – EURASC (2018-2022).

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας