Καραμάνος Ανδρέας


Καραμάνος Ανδρέας
Ακαδημαϊκός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ἀειφόρος Πρωτογενὴς Γεωργικὴ Παραγωγή

Καραµάνος Ἀνδρέας (Ἀθήνα 1946, 2022). Ἀριστοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Γεωπονικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (σήµερα Γεωπονικὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν, ΓΠΑ). Διδάκτωρ Γεωργικῆς Βο­τανικῆς τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Reading (Μ. Βρετανία). Ἀπὸ τὸ 1981 Καθηγητὴς τῆς Γεωρ­γίας στὸ ΓΠΑ, στὸ ὁποῖο ἐξελέγη δύο φορὲς Ἀντιπρύτανης (1991-1997) καὶ Πρύτανης (2000-2004). Διετέλεσε ἐπίσης ἐπὶ 28 χρόνια Διευθυντὴς τοῦ Ἐργαστηρίου Γεωργίας, Διευθυντὴς τοῦ Τοµέα Φυτικῆς Παραγωγῆς (1988-1989) καὶ ἔχει ἐκλεγεῖ δύο φορὲς (2009 καὶ 2011) Πρόεδρος τοῦ Τµήµατος Ἐπιστήµης Φυτικῆς Παραγωγῆς τοῦ ΓΠΑ. Τοῦ ἀπονεµήθηκε ὁ τίτλος τοῦ Ὁµότιµου Καθηγητῆ τοῦ ΓΠΑ µετὰ τὴν ἀφυπηρέτησή του (2013). Ἀπὸ τὸ 2010 εἶναι µέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Μελέτης τῶν Ἐπιπτώσεων τῆς Κλιµατικῆς Ἀλλαγῆς, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει συµµετάσχει στὴν ἐκπόνηση τῆς Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς γιὰ τὴν Προσαρµογὴ στὴν κλιµατικὴ ἀλλαγή, ὡς ὑπεύθυνος στὸν τοµέα τῆς γεωργίας. Διετέλεσε Γενικὸς Γραµµατέας τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευµάτων (2004-2007). Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὴν ἐκπόνηση καὶ ἐφαρµογὴ σηµαντικοῦ νοµοθετικοῦ ἔργου. Προήδρευσε τῆς Συνόδου Πρυτάνεων τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστηµίων (2003) καὶ διετέλεσε τακτικὸ µέλος τοῦ Ἀνωτάτου Πειθαρχικοῦ Συµβουλίου τῶν µελῶν ΔΕΠ (2003-2004), ἐκπρόσωπος τῆς Συνόδου τῶν Πρυτάνεων στὸ Ἐθνικὸ Συµβούλιο Παιδείας (2003-2004) καὶ µέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΔΙΚΑΤΣΑ (1997-2000). Πρόεδρος (2005-2011) τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκπαίδευσης γιὰ Ἀειφόρο Ἀνάπτυξη τοῦ Οἰκονοµικοῦ Συµβουλίου τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν Εὐρώπη (UNECE). Ἔχει ἐκπροσωπήσει τὴν Ἑλλάδα σὲ Συµβούλια Ὑπουργῶν Παι­δείας τῆς ΕΕ, σὲ συναντήσεις τοῦ ΟΟΣΑ καὶ στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῆς UNESCO (2005). Ἔχει διατελέσει µέλος τοῦ ΔΣ τοῦ Κυπριακοῦ Συµβουλίου Ἀναγνώρισης Τίτλων Σπουδῶν (ΚΥΣΑΤΣ) καὶ εἶναι ἀπὸ τὸν Νοέµβριο 2015 µέλος τοῦ Συµβουλίου τοῦ Φορέα Ἀξιολόγησης καὶ Πιστοποίησης τῶν Ἱδρυµάτων Ἀνώτερης Ἐκπαίδευσης τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας. Ἔχει συγγράψει 8 βιβλία καὶ περισσότερα ἀπὸ 90 ἄρθρα καὶ µονογραφίες σὲ διεθνῆ καὶ ἑλληνικὰ ἐπιστηµονικὰ περιοδικά, πρακτικὰ Ἀκαδηµιῶν, συλλογικοὺς τόµους, µελέτες καὶ ἐγκυκλοπαίδειες. Ἔχει ἐπιµεληθεῖ τὴν ἔκδοση πρακτικῶν συνεδρίων, ἔχει προεδρεύσει σὲ διεθνῆ συνέδρια καὶ τὸ ἔργο του ἔχει ἀναγνωριστεῖ διεθνῶς. Ἐπιστηµονικὸς ὑπεύθυνος σὲ πολλὰ ἐρευνητικὰ προγράµµατα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, τῆς Γενικῆς Γραµµατείας Ἔρευνας καὶ Τεχνολο­γίας καὶ ἄλλων φορέων, ἔχει κληθεῖ κατ’ ἐπανάληψη νὰ ἀξιολογήσει προτάσεις ἐρευνητικῶν προγραµµάτων τῆς ΕΕ. Ἔχει συµµετάσχει στὴν συγγραφὴ Ἐκθέσεων διεθνῶν πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν κλιµατικὴ ἀλλαγὴ  στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ στὴν Μέση Ἀνατολή, καθὼς καὶ γιὰ τὴν Ἀναγεννητικὴ Γεωργία. Ἔχει βραβευθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν γιὰ µία µονογραφία ἀξιολόγησης τῆς ἀντοχῆς ἐγχώριων πληθυσµῶν σιταριοῦ στὴν ξηρασία (2008). Ἔχει τιµηθεῖ γιὰ τὴν προσφορά του στὴν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ τὸν πολιτισµὸ µὲ τὸ χρυσὸ µετάλλιο τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσὸς» (2010), ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Πολιτισµοῦ τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας (2014) καὶ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ἵδρυµα Πολιτισµοῦ (2014). Εἶναι Ἐπίτιµος Διδάκτωρ τοῦ Τµήµατος Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (2019) καὶ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Γεωργικῆς Ἀκαδηµίας (2022).

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας