Τριχοπούλου Αντωνία


Αντωνία Τριχοπούλου
Ακαδημαϊκός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ἰατρικὲς Ἐπιστῆµες [Ἐπιδηµιολογία-Δηµόσια Ὑγεία]

Τριχοπούλου Ἀντωνία (Ἀθήνα 1938, 2022).Ἡ Ἀντωνία Τριχοπούλου σπούδασε ἰατρικὴ στὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν. Διατέλεσε Καθηγήτρια καὶ Διευθύντρια τῆς Ἕδρας Διατροφῆς καὶ Βιοχηµείας τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Δηµόσιας ­Ὑγείας καὶ στὴν συνέχεια ὑπηρέτησε στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν ὡς Καθηγήτρια Προληπτικῆς Ἰατρικῆς καὶ Διατροφῆς, ἐπικεφαλῆς τοῦ Συνεργαζόµενου Κέντρου Διατροφῆς τοῦ Παγ­κόσµιου Ὀργανισµοῦ Ὑγείας καὶ Πρόσεδρος Καθηγήτρια (Adjunct Professor) στὸ Harvard School of Public Health. Τὸ 2006 συνίδρυσε τὸ µὴ κερδοσκοπικὸ Ἑλληνικὸ Ἵδρυµα Ὑγείας, στὸ ὁποῖο εἶναι Πρόεδρος. Ἔχει συµβάλει, ἀπὸ διάφορες θέ­σεις, στὸ ἔργο τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισµοῦ Φαρµάκων, τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης, τοῦ Νοσοκοµείου «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ὡς Πρόεδρος Δ.Σ. καὶ ἐπιτροπῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. Στὸ ἐξωτερικὸ ἔχει, µεταξὺ ἄλλων, διατελέσει µέλος σηµαντικῶν ἐπιτροπῶν τοῦ Παγκόσµιου Ὀργανισµοῦ Ὑγείας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Τὸ ἐπιστηµονικό, ἐρευνητικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο της, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό, ἀφορᾶ στὴν Δηµόσια Ὑγεία, ἑστιάζεται στὴν ἐπιδηµιολογία τῶν χρόνιων νοσηµάτων καὶ στὴν ἀνάπτυξη βάσεων δεδοµένων ὑγείας ποὺ ἐπέτρεψαν, µέχρι καὶ σήµερα, τὴν διεξαγωγὴ καὶ ὑποστήριξη ἐπιστηµονικῶν ἐρευνῶν µὲ ἀντικείµενο τὴν προαγωγὴ τῆς ὑγείας καὶ τὴν πρόληψη ἀσθενειῶν, µὲ ἐπίκεντρο τὸν ἑλληνικὸ πληθυσµὸ καὶ τὴν Δηµόσια Ὑγεία. Ἑβδοµήντα τέσσερα ἐρευνητικά της προγράµµατα ἐπιχορηγήθηκαν (κυρίως) ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (54) καὶ ἀπὸ ἑλληνικὲς πηγὲς (20) – ἀπὸ αὐτά, 17 κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία. Τὸ σύνολο τοῦ ἔργου της ἔχει πραγµατοποιηθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχει διεθνὴ ἀναγνώριση µὲ πολλὲς διακρίσεις, συµπεριλαµβανοµένου τοῦ Βραβείου τῆς Ὁµοσπονδίας Εὐρωπαϊκῶν Ἐπιστηµονικῶν Ἑταιρειῶν Διατροφῆς (FENS). Ἔχει τιµηθεῖ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δηµοκρατίας µὲ τὸ παράσηµο τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ γιὰ τὴν προσφορά της στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήµη. Συνέβαλε, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, στὴν ἀναβίωση σὲ παγκόσµια κλίµακα τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν παραδοσιακὴ µεσογειακὴ –οὐσιαστικὰ παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ– διατροφή. Μὲ δηµοσιεύσεις σὲ ἐγνωσµένου κύρους ἰατρικὰ περιοδικὰ παρουσίασε δεδοµένα ποὺ προσέλκυσαν τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἐπιστηµονικῆς κοινότητας, ἐνῶ, µὲ διαλέξεις καὶ παρουσιάσεις στὸν ἰατρικὸ κόσµο καὶ στὸ εὐρύτερο κοινό, ἀνέδειξε τὴν σηµασία τῆς τήρησης τῶν παραδοσιακῶν διατροφικῶν µας συνηθειῶν καὶ τροφίµων. Σὲ ἀκαδηµαϊκὸ ἐπίπεδο ἔχει ὑπάρξει µέντωρ πολλῶν δεκάδων ἰατρῶν καὶ λειτουργῶν ὑγείας, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους διαπρέπουν σήµερα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. Tὸ 2014 συµπεριελήφθη στὸν κατάλογο Thomson Reuters τῶν ἐρευνητῶν µὲ τὶς περισσότερες ἀναφορὲς στὸ ἐπιστηµονικό τους ἔργο, καὶ τὸ 2018 γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἀναφέρεται στὸν κατάλογο Clarivate Analytics. Γιὰ τὸ 2021 ἀναφέρεται στὸν κατάλογο Clarivate Analytics «Highly Cited Researchers (h>100)» τῆς Webometrics τῶν ἐρευνητῶν ποὺ ἔχουν τὴν σηµαντικότερη ἐπιστηµονικὴ ἐπιρροὴ παγκοσµίως.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

email: atrichopoulou@hhf-greece.gr

Κινητό: 6974359640

Τηλ.: 2107774032