Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 12 (1962)


Περιεχόμενα

 

  • Βέης (Βees) Νίκος Α., Χειρόγραφα και παλαιότυπα του ναού του Αγίου Νικολάου Τρικκάλων, σ. 5-22
  • Βρανούσης Λέανδρος, Deux Historiens Byzantins qui n'ont jamais existé: Comnénos et Ρroclos, σ. 23-29
  • Γεδεών Μανουήλ Ι., Παριστορήματα ιστορικής σημασίας. "Εις κεφαλήν γωνίας", σ. 30-37
  • Γεδεών Μανουήλ Ι., Πνευματική των Χίων ανάπτυξις πρό ετών διακοσίων, σ. 38-45
  • Σταμούλης Σωφρόνιος Α., Συμβολή εις τον κατάλογον των επισκόπων Βεροίας και Ναούσης, σ. 46-56
  • Βρανούσης Λέανδρος, Το Χρονικόν των Ιωαννίνων κατ' ανέκδοτον δημώδη επιτομήν, σ. 57-115, πίν. 1
  • Πατρινέλης Χρίστος Γ., Πατριαρχικά γράμματα και άλλα έγγραφα και σημειώματα του ΙΣΤ΄-ΙΗ΄ αιώνος εκ του κώδικος του Ιέρακος (Εθν. Βιβλιοθ. Ελλ. 1474), σ. 116-165, πίν. 3
  • Λάιος Γεώργιος, Η "Φιλόμουσος Εταιρεία" της Βιέννης (1814-1820). Νέα έγγραφα, σ. 166-223
  • Βρανούσης Λέανδρος, Συνοπτικόν σημείωμα περί των πεπραγμένων του Μεσαιωνικού Αρχείου κατά το έτος 1962, σ. 225-226