Αρχείο Δωροθέας Ραγκαβή (ΑΡ/Δ)


ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: 2 επιστολές ιδιωτικού χαρακτήρα (1875) και 5 διπλώματα απονομής τιμητικών διακρίσεων στη Δωροθέα της περιόδου 1878-1886