Αρχείο Ευγενίου Ραγκαβή (ΑΡ/Ε)


ΕΓΓΡΑΦΑ
φάκελος 1: έγγραφα ιδιωτικού χαρακτήρα της περιόδου 1891-1929

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
φάκελος 2: - τετράδιο με κείμενα ιστορικών, χρονογράφων και συγγραφέων βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, σελ. 102
- φύλλα με κείμενα ιστορικών, χρονογράφων και συγγραφέων βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, σελ. 60
- φύλλα ανεξάρτητα, με κείμενα γενεαλογικών δέντρων διαφόρων οικογενειών
- μικρό ημερολόγιο τσέπης του έτους 1932
- φύλλα με κείμενα γενεαλογικών δέντρων (φφ. 22)
- Νέα Εφημερίς, τεύχος 8/5/1893
- φύλλα με κείμενα γενεαλογικών δέντρων (φφ. 199)

φάκελος 3: - τεύχος, τετράδιο με τίτλο Copia / Libro No 205 (1803-) Elenco des familes nobles de Cephalonie prepare par Loverdo en 1802, σελ. 34
- τεύχη, τετράδιο με τίτλο Libro d"Oro, με περιεχόμενο ονόματα και λοιπά στοιχεία της Κεφαλονιάς, σελ. 402
- φύλλα με ονόματα οικογενειών του 1610 (φφ 2)
- φωτογραφία Ευγενίου (1850-1941), δωρεά κ. Δ. Μαυριδερού (φροντ. Εραλδικής Εταιρείας [Αθήνα]) βλ. βιογραφικά στοιχεία ΑΠ ΚΕΙΝΕ 3470/6,4,85