Αρχείο Κων. Τζηρού (ΑΡ/ΚΤ)


Φάκελος 1: έγγραφα, διπλώματα παρασήμων