ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, Βιβλία Α-Z. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Θ. Χ. Σαρικάκη


 

ΑΡΡΙΑΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις

 

Σύνοψη:

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί μεταφρασμένη έκδοση, σε δύο τόμους, του έργου «Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις» του Έλληνα συγγραφέα, πολιτικού και στρατιωτικού Φλαβίου Αρριανού (2ος αι. μ.Χ.). Πρόκειται για το σπουδαιότερο από τα σωζόμενα έργα του συγγραφέα, δεδομένου ότι προσφέρει τη βάση για τη μελέτη της προσωπικότητας και του έργου του Μ. Αλεξάνδρου. Τα τρία πρώτα βιβλία (τ. Α′) αναφέρονται στην οργανωμένη αντίσταση που προέβαλε απέναντι στον Αλέξανδρο το Περσικό κράτος (336 - 329 π. Χ.), ενώ τα τέσσερα τελευταία (τ. Β′) συνεχίζουν τη διήγηση μέχρι και τον θάνατό του.

Υιοθετείται το αρχαίο κείμενο της κριτικής έκδοσης της Bibliotheca Teubneriana (έκδ. A. G. Roos (-G. Wirth), Leipzig 1967). Το κείμενο συνοδεύεται από παράλληλη μετάφραση και υποσημειώσεις. Περιλαμβάνεται διάγραμμα των περιεχομένων των τριών πρώτων βιβλίων, εκτενής εισαγωγή για τον συγγραφέα με βιογραφικές πληροφορίες, στοιχεία για τις πηγές και τη μέθοδό του, καθώς και μία αξιολόγηση του Αρριανού ως ιστορικού του Αλεξάνδρου. Η έκδοση συμπληρώνεται από ευρετήρια κύριων ονομάτων και χάρτη της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου.

 

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος:            ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σημειώσεις.

Συγγραφέας:   Θεόδωρος Χ. Σαρικάκης

Έκδοση:          Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Χρονολογία:   Αθήναι 1999 (1η έκδοση: 1986)-1998, σ. xxxix + 399 + 463.

ISBN:              960-7099-71-0 (τ. Α′), 960-7099-67-2 (τ. Β′)