ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΛΕΜΜΥΔΟΥ, Ἀπόδειξις ὅτι οὐχ ὥρισται τοῦ καθέκαστον ἡ ζωή καὶ Διαλεγόμενος ἢ περὶ τοῦ ὅρου: Gegen die Vorherbestimmung der Todesstunde. Einleitung, Text, Ubersetzung und Kommentar von Wolfgang Lackner


 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΛΕΜΜΥΔΟΥ, Ἀπόδειξις ὅτι οὐχ ὥρισται τοῦ καθέκαστον ἡ ζωή και Διαλεγόμενος ἢ περὶ τοῦ ὅρου:

Gegen die Vorherbestimmung der Todesstunde. Einleitung, Text, Ubersetzung und Kommentar von Wolfgang Lackner

(Corpus Philosophorum Medii Aevi – Philosophi Byzantini, 2)

 

Σύνοψη:

Στη συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζεται το έργο Ἀπόδειξις ὅτι οὐχ ὥρισται τοῦ καθέκαστον ἡ ζωή και Διαλεγόμενος ἢ περὶ τοῦ ὅρου, το οποίο έγραψε ο Νικηφόρος Βλεμμύδης (βυζαντινός κληρικός και λόγιος, 13ος αι. μ.Χ.). Πρόκειται για δύο πραγματείες, μέσω των οποίων ο Νικηφόρος υποστηρίζει την άποψη ότι η ώρα του θανάτου των ανθρώπων δεν είναι προκαθορισμένη, δηλαδή δεν έχει ὅρον. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κείμενο αποδεικνύεται πως τόσο η Βίβλος, όσο και η παράδοση των Πατέρων μαρτυρούν τη μη ύπαρξη του ὅρου, ενώ στο δεύτερο κείμενο αναφέρεται πως ακόμη και ο Βασίλειος Καισαρείας (επίσκοπος και θεολόγος, 4ος αι. μ.Χ.), τον οποίον επικαλούνται οι υποστηρικτές του ὅρου ως πατερικό μάρτυρα, δεν διδάσκει σε καμία περίπτωση τίποτα σχετικό με τον ὅρον. Στην Εισαγωγή αναλύονται ποικίλα θέματα σχετικά με τη χειρόγραφη παράδοση και τη γνησιότητα του έργου, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο βυζαντινός συγγραφέας, καθώς και τις πηγές του. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για το πρόβλημα του ὅρου ζωῆς, όσον αφορά τόσο στην Πατερική γραμματεία, όσο και στη βυζαντινή θεολογία και φιλοσοφία. Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο συνοδευόμενο από υπόμνημα παράλληλων χωρίων, υπόμνημα πηγών και γερμανική μετάφραση με σχόλια. Ο τόμος συμπληρώνεται από ευρετήρια και βιβλιογραφία.

 

Περιγραφή έκδοσης:

Τίτλος:             ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΛΕΜΜΥΔΟΥ, Ἀπόδειξις ὅτι οὐχ ὥρισται τοῦ καθέκαστον ἡ ζωή

                          καὶ Διαλεγόμενος ἢ περὶ τοῦ ὅρου: Gegen die Vorherbestimmung der Todesstunde.

                          Einleitung, Text, Ubersetzung und Kommentar

Συγγραφέας:  Wolfgang Lackner

Έκδοση:          Ακαδημία Αθηνών – E. J. Brill

Χρονολογία:   1985, σσ. xcvi + 124

ISBN:                -