Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και διορισμός υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον κλάδο της Φιλοσοφίας


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 38, του άρθρου 56 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/10-9-2013) "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις", όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31-12-2013) και όπως διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις της από 18.03.1926 συντακτικής απόφασης "περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών" που κυρώθηκε με τον Ν. 4398/1929.
3. Την από 10-07-2014 προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, σε πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλοσοφικού Τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στον κλάδο της Φιλοσοφίας.
4. Τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Την από 28/11/2014 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των πρακτικών του διενεργηθέντος διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στον κλάδο της Φιλοσοφίας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως και τον διορισμό ως υποτρόφου, σύμφωνα με τα ανωτέρω της: Παπανδρίτσα Άρτεμης, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, διότι συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας (15,3) συγκριτικά με τους συνυποψηφίους της.
H υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2014-2015, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα

 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ