Τσολακίδης Συμεών


Συμεών Τσολακίδης
Ερευνητής Γ βαθμίδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαλεκτολογία, Διαλεκτική λεξικογραφία, Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας, Ετυμολογία, Μορφολογία

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1995-2002 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Διδακτορική διατριβή με θέμα: «Η όψη του ρήματος σε δωρικές διαλέκτους».

1992-1995 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γλωσσολογία.

1988-1992 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, ειδίκευση Γλωσσολογίας: πτυχίο.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2019-2022 Πανεπιστήμιο Πατρών: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα Digitizing the Cappadocian dialectal landscape [http://cappadocian.upatras.gr/el]

2017-2019 Simon Fraser University: Ερευνητής στο πρόγραμμα Immigrec: ιστορίες ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά [https://immigrec.com/]

2012-2015 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ερευνητής στο πρόγραμμα Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής.

2005-2007 Πανεπιστήμιο Πατρών: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πρόγραμμα Καταγραφή και μελέτη των ιδιωμάτων της Ανατολικής Λέσβου. Σύγκριση με το μικρασιατικό ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων.

2002-2008 Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών: Δόκιμος ερευνητής με κύρια αντικείμενα: 1) τον συνεχή εμπλουτισμό και βελτίωση (όσον αφορά τις δυνατότητες αναζήτησης, την παρουσίαση των δεδομένων κτλ.) της Βιβλιογραφίας για τη νέα ελληνική γλώσσα , και 2) τον σχεδιασμό και κατάρτιση ενός διαδικτυακού αντίστροφου λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

4-5 & 10-11 / 2017 Εθνογραφική έρευνα και συλλογή αφηγήσεων σχετικών με τη μεταναστευτική εμπειρία Ελλήνων πρώτης γενιάς στον δυτικό και κεντρικό Καναδά.

8/1995 Εθνογραφική έρευνα και συλλογή διαλεκτικών προφορικών και γραπτών δεδομένων της Νέας Ελληνικής της περιοχής της Μαριούπολης στην Ουκρανία.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

υπό έκδ.: Tsolakidis S. “Men and women in the lexicography for Early Modern Greek”. Language & History.

2022: Pappas P., A. Ralli, S. Tsolakidis. Greek-Canadian Koiné: the emergence of a Koiné among Greek-Canadian immigrants. Languages 7(2)

2022: Τσολακίδης Σ., Α. Villalva. Το μορφολογικό συστατικό του υπό ανάπτυξη λεξικογραφικού προτύπου European Roots. Στο M. Κατσογιάννου & Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (επιμ.), Ελληνική λεξικογραφία και μορφολογία, Αθήνα: Πατάκης, 289-310. .

2021: Tsolakidis S. Hills and mountains in (Modern) Greek lexicography. Lexicographica, 37(1):177-202.

2021: Τσολακίδης Σ., Π. Παππάς. Τα άτονα φωνήεντα στη Νέα Ελληνική των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά. Στο Θ. Μαρκόπουλος κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά του 14ου ΔΣΕΓ, 1393-1404. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών

2020: Τσολακίδης Σ., Δ. Μελισσαροπούλου, Α. Ράλλη. Η μορφή και η λειτουργία του Παρακειμένου Α στις ΝΕ διαλέκτους. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 40:513-523.

2019: Tsolakidis S. Modern Greek equivalents of ‘red’. In A. Villalva & G. Williams (eds.) The landscape of lexicography, pp. 305-314. Lisbon: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa

2019: Tsolakidis S. Modern Greek στο κεφάλαιο Villalva A. et al. ‘Daisies’ in some European languages: a survey of lexical knowledge’. In A. Villalva & G. Williams (eds.) The landscape of lexicography, pp. 248-257. Lisbon: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa.

2019: Τσολακίδης Σ., A. Ράλλη, Π. Παππάς. Διαλεκτικές μορφές του παρατατικού στον λόγο Ελλήνων μεταναστών του Καναδά. Patras Working Papers in Linguistics 5:23-36.

2019: Παππάς Π., Σ. Τσολακίδης. Ανύψωση φωνηέντων στον λόγο Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά. Patras Working Papers in Linguistics 5 (Special Issue: Γλώσσα και μετανάστευση: η γλώσσα των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά):67-82.

2019: Ralli A., P. Pappas, S. Tsolakidis. Distribution and use of the unaccented augment in Canadian Greek. Patras Working Papers in Linguistics 5 (Special Issue: Γλώσσα και μετανάστευση: η γλώσσα των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά):161-172.

2019: Τσολακίδης Σ., Δ. Μελισσαροπουλου, Α. Ράλλη. Η μορφή και η λειτουργία του υπερσυντέλικου (Α’) στις νεοελληνικές διαλέκτους. Στο I. Κάππα & Μ. Τζακώστα (επιμ.), Πρακτικά του MGDLT 7, pp. 194-207. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών

2017: Τσολακίδης Σ., A. Ράλλη, Δ. Μελισσαροπούλου. Ετυμολογία και διαλεκτική λεξικογραφία: η περίπτωση του Λεξικού της διαλεκτικής ποικιλίας των Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειο-ανατολικής Λέσβου και του τρια-διαλεκτικού διαδικτυακού λεξικού για τις μικρασιατικές διαλέκτους της Καππαδοκίας, του Πόντου και του Αϊβαλιού/Μοσχονησίων. In Χ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική ετυμολογία, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, σσ. 294-309.

2016: Τσολακίδης Σ., Δ. Μελισσαροπούλου, A. Ράλλη. Συντελικές περιφραστικές και αντιγεγονοτικές δομές: δεδομένα από μικρασιατικές διαλέκτους. In A. Ράλλη, N. Κουτσούκος & Σ. Μπόμπολας (επιμ.), Πρακτικά του MGDLT 6, pp. 194-207. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών

2016: Tsolakidis S., D. Melissaropoulou. Present Perfect vs. Simple Past in Greek school textbooks: a competitive relation? In M. Mattheoudakis & A. Nicolaidis (επιμ.), Selected Papers from the ISTAL 21, pp. 805-822. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki

2013: Melissaropoulou D., C. Themistokleous, S. Tsiplakou, S. Tsolakidis (2013). The Present Perfect in Cypriot Greek revisited. Στο F. Gregersen, J. Parrott & P. Quist (επιμ.), "Language variation - European Perspectives IV", Series "Studies in Language Variation", pp. 159-172. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

2013: Tsolakidis S., A. Ralli. Etymology and dialectal lexicography: the Dictionary of the Minor Asia dialectal varieties of Kydonies, Moschonisia and Eastern Lesvos (DKMEL). In Μ. Janse κ.ά. (επιμ.), Proceedings of the MGDLT 5, pp. 475-486. Patras: University of Patras.

2012: Τσολακίδης Σ. Κυπριακή διάλεκτος: πρώτες μαρτυρίες και χαρακτηριστικά. Θέματα 11-12 (Αφιέρωμα στην κυπριακή διάλεκτο):22-31.

2012: Τσολακίδης Σ. Διάλεκτος και γλωσσική εκπαίδευση. Συμβολή στη διαχρονία και συγχρονία των ελληνοκυπριακών γλωσσοεκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση 170:97-120.

2012: Τσολακίδης Σ., Ά. Χατζηπαναγιωτίδη. Διδιαλεκτισμός, Γ2 και γλωσσικά λάθη: μελέτη περίπτωσης σε ένα σχολείο της Κύπρου. In Ζ. Gavriilidou κ.ά. (επιμ.), Selected papers of the 10th ICGL, pp. 1190-1196. Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, pp. 1190-1196. Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2012: Tsolakidis S., N. Loizidou-Ieridou. Writing in the Cypriot Dialect: more history or more phonology? Investigating primary school students’ choices of words, morphemes and graphemes when writing using the Cypriot Dialect. ATINER's Conference Paper Series, No: EDU2012-0131. Athens: Athens Institute for Education and Research

2012: Τσολακίδης Σ., Ά. Χατζηπαναγιωτίδη. Η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των διαλέκτων: μία διδακτική δοκιμή για την κυπριακή. Στο Κ. Μαλαφαντής κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, 1221-1230. Αθήνα: Γρηγόρης.

2011: Τσολακίδης Σ. Παρατηρήσεις για την κατανομή και τη λειτουργία των ρηματικών τύπων στη Λεσβιακή. In Χ. Χαραλαμπάκης & Μ. Ντζουβάνη (επιμ.), Πρακτικά του 6ου Παγκόσμιου Γλωσσολογικού Συνεδρίου «Οι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα», pp. 264-288. Αθήνα: Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας

2011: Τσολακίδης Σ. Γραμματικοποιημένες δομές δυνητικής τροπικότητας στις νεοελληνικές διαλέκτους. In Μ. Janse κ.ά. (επιμ.), Proceedings of the MGDLT 3, pp. 215-226. Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου.

2010: Τσολακίδης Σ. Αντιγεγονοτικές περιφράσεις με το ήθελα+απρφ. στις νεοελληνικές διαλέκτους. In Α. Ralli κ.ά. (επιμ.), Proceedings of the MGDLT 4, pp. 224-231. Patras: University of Patras.

2010: Τσολακίδης Σ., Δ. Μελισσαροπούλου. H διαχρονική εξέλιξη των στερητικών μεταρηματικών σχηματισμών σε –τ(ος) στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 30:630-642

2009: Manolessou I., S. Tsolakidis (2009). Greek coordinated compounds: synchrony and diachrony. Patras Working Papers in Linguistics 1:23-39

2009: Τσολακίδης Σ. Αντιγεγονοτικές περιφράσεις με το ήθελα να στις νεοελληνικές διαλέκτους. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 29:413-457

2008: Tsolakidis S. Remarks on the aspectual function and the distribution of verbal forms in Elean. In R. Hodot & G. Vottéro G. (επιμ.), Dialectes grecs et aspect verbal. Actes de la Table Ronde de Saint Etienne, pp. 227-247. Nancy: ADRA.

2007: Ράλλη Α., Δ. Μελισσαροπούλου, Σ. Τσολακίδης. Ο Παρακείμενος στη Νέα Ελληνική και στις διαλέκτους: παρατηρήσεις για τη μορφή και την εξέλιξή του. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 27:361-372.

2007: Τσολακίδης Σ. Παρατηρήσεις για τη ρηματική όψη σε σχέση με τη λειτουργία και την κατανομή των ρηματικών τύπων στη Λοκρική. Στα Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (York, 8-10/9/2005)

2006: Τσολακίδης Σ. Διόρθωση σε ένα ψήφισμα από την Τανάγρα (REG 12, 1899, 72 κ.ε. Ι, στ. 32-33). Ελληνικά, 54:105-106.

2004: Τσολακίδης Σ. Παρατηρήσεις για τη δήλωση της όψης και της χρονικής αναφοράς στη Θεσσαλική. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 24:717-727.

2003: Τσολακίδης Σ. Παρατηρήσεις για τη χρήση των ρηματικών τύπων στην Ηρακλεωτική. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 23:452-463.

2002: Τσολακίδης Σ. Η επίδραση του συντακτικού περιβάλλοντος στη δήλωση της ρηματικής όψης στην Ιωνική της Μ. Ασίας και των Κυκλάδων. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 22:671-680.

2000: Τσολακίδης Σ. Προθέσεις και ρηματική όψη σε δωρικές διαλέκτους. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 20:555-566.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Σιώτου Α. κ.ά. (2019). IMMIGREC. Ιστορίες ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ

Tηλ. 2112111013

e-mail stsolakidis@academyofathens.gr