Ρούμπου Αγγελική-Νεκταρία


Ρούμπου Αγγελική-Νεκταρία
Ερευνήτρια Γ' Λατινικής Φιλολογίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπουδές 

2020-21: Υποτροφία της Ελβετικής Κυβέρνησης για Μεταδιδακτορική Έρευνα, Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Τμήμα Επιστημών της Αρχαιότητας. Η αρχαία θρησκεία και η ποιητική του τέλους στο Φλαβιανό έπος. Επόπτης: Καθ. Damien Nelis

2014–19: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Κλασική Φιλολογία, Πανεπιστήμιο του Nottingham, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Αρχαιολογίας. Διατριβή: Φιλολογικό Υπόμνημα στο 17ο βιβλίο των Καρχηδονιακών του Σίλιου Ιταλικού (στίχοι 341-654). Επόπτρια: Καθ. Helen Lovatt

2012–14: Mεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κλασική Φιλολογία. Ειδίκευση: Λατινική Φιλολογία, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

2007-12: Πτυχίο Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δημοσιεύσεις 

 • Roumpou, A.N. (επιμ.) (2023) Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature, Trends in Classics, Supplementary Volumes 147. Berlin: De Gruyter. Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (degruyter.com) 

 • Roumpou, A.N. (2023) ‘Between Life and Death: Hannibal at the centre of the Margins in Silius’ Punica 17’, στο K. Arampapaslis κ.α. (επιμ.) Dynamics of Marginality: Liminal Characters and Marginal Groups in Neronian and Flavian literature. Berlin/Boston: 137-151.

 • Roumpou, A.N. (2022) ‘Hannibal Rediuiuus: Fear and Haunting Memory in Silius Italicus’ Punica’ στο A. Augoustakis και M. Fucecchi (επιμ.) Silius Italicus and the Tradition of the Roman Historical Epos. Leiden/Boston: 266-283.

 • Ρούμπου, Α.Ν. (2021) ‘Η Claudia Quinta και το τέλος του Β΄ Καρχηδονιακού πολέμου στα Punica του Σίλιου Ιταλικού’. Πρακτικά του 10ου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 589-598.

 • Roumpou, A.N. (2020) ‘A Comparative Discussion of N. Bernstein’s Commentary on Punica 2 and J. Littlewood’s Commentary on Punica 10’, Mnemosyne: A Journal of Classical Studies 73: 164-76.

 • Roumpou, Α. (2019) ‘Triumph, Closure and the Power of the Individual in Silius Italicus’ Punica 17’, Illinois Classical Studies 44.2: 385-407. 

           

           Υπό δημοσίευση 

 • Roumpou, A.N. (2024) A Commentary on Silius Italicus’ Punica 17. Συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press.

 • Ρούμπου, Α.Ν. (2025) Σίλιου Ιταλικού Καρχηδονιακά 1. Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια. Εκδόσεις Ακαδημίας Αθηνών

            

           Βιβλιοκρισίες 

 • Micah Young Myers - Erika Zimmermann Damer (επιμ.), Travel, Geography, and Empire in Latin Poetry. London - New York: Routledge Monographs in Classical Studies, Classical Review 72.2. (2022). 
   

           Διοργάνωση συνεδρίων

 • 2024 Σεπτέμβριος Greek and Roman Tragedy in Flavian Epic Poetry. Exploring Intersections, Influences and Adaptations through Literature and Material Culture. (Συνδιοργάνωση με Καθ. Σοφία Παπαϊωάννου). Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ακαδημία Αθηνών. 

 • 2021 Ιούνιος The Poetics of Release and Binding. Resolution and Constraint as Modes of Closure in Flavian Literature. Οργάνωση διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Γενεύης, Ελβετία.
   
 • 2021 Ιανoυάριος Hybrid Epicenters: Peripheral Adaptation in Flavian Literature. (Συνδιοργάνωση με Dr Clayton Schroer). Συμμετοχή πάνελ στο διεθνές συνέδριο Society for Classical Studies 2021, Ετήσια Διαδικτυακή Συνάντηση, Πανεπιστήμιο Chicago. 
   

English version

 

Education

2020-21: Swiss Government Excellence Scholarship for Post-doctoral Research in Classics, Université de Genève, Département des sciences de l’Antiquité, Ancient Religion and the Poetics of Closure in Flavian epic. Supervisor: Prof. Damien Nelis

2014–19: PhD in Classics, University of Nottingham, Department of Classics and Archaeology Silius Italicus’ Punica 17.341-654: A literary commentary Supervisor: Prof. Helen Lovatt

2012–14: MPhil in Latin, National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Philology

2007-12: BA in Classics, National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Philology

Publications

 • Roumpou, A.N. (ed.) (2023), Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature. Trends in Classics, Supplementary Volumes 147. Berlin: De Gruyter Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (degruyter.com)

 • Roumpou, A.N. (2023), “Between Life and Death: Hannibal at the Center of the Margins in Silius Italicus’ Punica 17”, in K. Arampapaslis, A. Augoustakis et al. (eds.) Dynamics of Marginality: Liminal Characters and Marginal Groups in Neronian and Flavian literature. Berlin/Boston: 137-151.

 • Roumpou, A.N. (2022), “Hannibal Rediuiuus: Fear and Haunting Memory in Silius Italicus’ Punica” in A. Augoustakis and M. Fucecchi (eds.) Silius Italicus and the Tradition of the Roman Historical Epos. Leiden/Boston: 266-83.

 • Roumpou, Α.Ν. (2021), “Claudia Quinta and the End of the Second Punic War in Silius Italicus' Punica”. Proceedings of the 10th Annual Meeting in Latin Studies. University of Ioannina: 589-98. 

 • Roumpou, A.N. (2020), “A Comparative Discussion of N. Bernstein’s Commentary on Punica 2 and J. Littlewood’s Commentary on Punica 10”, Mnemosyne: A Journal of Classical Studies 73: 164-76.

 • Roumpou, A. (2019), “Triumph, Closure and the Power of the Individual in Silius Italicus’ Punica 17”, Illinois Classical Studies 44.2: 385-407. 

         

           Forthcoming

 • Roumpou, A.N. (2024), A Commentary on Silius Italicus’ Punica 17. Under contract with Oxford University Press Flavian Commentaries.

 • Roumpou, A.N. (2025), Silius Italicus' Punica 1. Introduction, Translation and Commentary. Academy of Athens. 

           

           Book Reviews

 • Micah Young Myers - Erika Zimmermann Damer (edd.), Travel, Geography, and Empire in Latin Poetry. London - New York: Routledge Monographs in Classical Studies, 2022. Classical Review 72.2 (2022).

 •    Conference Organisation 

 • 2024 September Greek and Roman Tragedy in Flavian Epic Poetry. Exploring Intersections, Influences and Adaptations through Literature and Material Culture. (Co-organiser with Prof. Sophia Papaioannou). International Conference, Academy of Athens.

 • 2021 June The Poetics of Release and Binding. Resolution and Constraint as Modes of Closure in Flavian Literature. Conference Organiser, University of Geneva, Online conference (Zoom). 

 • 2021 January Hybrid Epicenters: Peripheral Adaptation in Flavian Literature. (Panel co-organiser with Dr Clayton Schroer) for the Society for Classical Studies, 2021 Annual Online Meeting (Zoom)

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Αναγνωστοπούλου 14, 10673 Αθήνα, 

Τηλ. +302103664670 

aroumpou@academyofathens.gr